عوامل مؤثر بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  ناکارامدی نظام بازاریابی محصولات کشاورزی و شکاف قابل توجه میان قیمت دریافتی تولیدکننده و بهای پرداختی توسط مصرف‌کننده از جمله معضلات مهم بخش کشاورزی در اکثر کشورهای درحال توسعه است. لذا آشنایی با عواملی که به کاهش شکاف مزبور کمک کند، اهمیت دارد. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل تأثیرگذار بر حاشیه بازاریابی گوشت مرغ در ایران پرداخته است. در این مطالعه از داده‌های ماهانه سالهای 1380-1387 برای محصول گوشت مرغ استفاده شده است تا حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با به‌کارگیری الگوهای مارک آپ و حاشیه نسبی و الگوی هزینه بازاریابی براورد شود. سرانجام با استفاده از آماره‌های خوبی برازش، الگوی حاشیه نسبی به عنوان الگوی مناسب برگزیده شد.   نتایج این پژوهش نشان می‏دهد که قیمت گوشت مرغ در سطح خرده‌فروشی و هزینه حمل و نقل رابطه مستقیم و معنی‌‌دار و درآمد تولیدکننده رابطه معکوس و معنی‌دار با حاشیه بازاریابی این محصول دارند. همچنین اثر فصول مختلف سال نیز بر حاشیه بازاریابی بررسی شده که نشان داده است حاشیه بازاریابی این محصول در فصل زمستان افزایش می‌یابد و در فصل تابستان به کمترین میزان خود می‌رسد.     طبقه‌بندی JEL : C01, L11, M31      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Chicken Meat Marketing Margin in Iran

چکیده [English]

Failure of marketing structure for agricultural commodities and the significant gap between producer price and consumer price are considered as most important issues of agriculture sector in developing countries. So, investigating effective factors on reduction of this gap is vital. This study investigates the factors affecting the chicken meat marketing margin in Iran using monthly data for the period of 2001-2008. Different models including Mark up, relative margin and marketing cost model were estimated and the best one (relative margin model) is selected based on goodness of its criteria.
The main results reveal a direct and significant effect of retail price and transportation cost on marketing margin, while similar impact for producers income found to be negative.
Furthermore, marketing margin follows a seasonal pattern with highest and lowest levels in winter and summer, respectively.

JEL Classification: M31, L11, C01