ارزیابی کارایی زیربخش زراعت با استفاده از رویکرد تلفیقی برنامه‌ریزی خطی و پرامیتی در ایران و کشورهای منطقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه فعالیتها ی زراعتی با استفاده از روش برنامه‌ریزی خطی پرداخته شده است. بدین منظور و با توجه به اینکه در ارزیابی کارایی عمدتاً از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده می‌شود، با بهره‌گیری از روش ناپارامتری که بر پایه روشها ی برنامه‌ریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی داده‌ها استوار است، کشور ایران و کشورهای منطقه به لحاظ کارایی فعالیتها ی زراعتی طبقه‌بندی و رتبه‌بندی شدند. با توجه به ورودیها و خروجیها ی زیربخش زراعت در 19 کشور منتخب طی سال 2004، در مقاله حاضر به ارزیابی کارایی آنها با دو فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و بازده متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده و سپس با استفاده از روش پرامیتی به الویت‌بندی کشورهای مرجع پرداخته شده است.   نتایج نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن فرض اول، کشورهای امارات، کویت، عمان، پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و ایران در میان 19 کشور مورد مطالعه از بیشترین کارایی برخوردارند و متوسط کارایی تحت این فرض 546/0 درصد است. با در نظر گرفتن فرض دوم، کشورهای قزاقستان و یمن نیز به جمع کشورهای کارا می‌پیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض 701/0 درصد است. در نهایت با توجه به الگو بودن کشور امارات، بر اساس یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت که کشورهای ناکارا به منظور افزایش کارایی باید کشور امارات را الگوی خود قرار دهند.     طبقه‌بندی JEL : D61 ، C44 ، N5    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Efficiency in Agricultural Sector of Iran and Regional Countries by Using Combined Linear Programming and Promethee

چکیده [English]

In this paper, the efficiency of selected countries in agriculture activities is evaluated by using linear programming. Knowing the fact that there are two main Parametric and Nonparametric methods for measuring the efficiency, the Nonparametric method based on the mathematical programming and specifically Data Envelopment Analysis(DEA) is applied to evaluate the efficiency of Iran and 18 regional countries under two assumptions of constant and variable return to scale in the year 2004. Then, the Promethee method is used to prioritize the efficient countries. The results show that under the first assumption, countries such as Emirates, Kuwait, Oman, Pakistan, Saudi Arabia, Turkey, and Iran out of the selected countries have the most efficiency, and the average efficiency is equal to 0.546. Under the second assumption, Kazakhstan and Yemen are added to the efficient countries and the average efficiency is equal to 0.701 Finally, it is proposed that inefficient countries should make Emirates as a model in efficiency for themselves.

JEL Classification: D61 ,C44,N5