براورد کششهای مواد مغذی با استفاده از تکنیک همجمعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله رفتار مصرف‌کنندگان شهری و روستایی به تفکیک دوره‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای دوره زمانی (1360-84) با استفاده از کششهای مواد مغذی مورد بررسی قرار گرفته است. برای محاسبه کششهای مواد مغذی از مدل تقاضای هوانگ – لین(Huang and Lin, 2001) و فناوری مصرف لن- کستر [1] استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد جامعه شهری تقریباً حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات قیمتی مواد غذایی در مقایسه با جامعه روستایی از خود نشان می‌دهد. براساس کششهای درآمدی زیرگروه‌های مواد غذایی توصیه می‌شود یارانه « نان، غلات و فراورده‌های آن» و « شیر و فراورده‌های آن و تخم‌مرغ » در راستای ارتقای کیفی الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی با روند فعلی ادامه یابد. کشش قیمتی زیرگروه گوشت در جامعه شهری بالاترین کمیت را دارد و با توجه به آثار ناشی از عدم مصرف آن حمایت دولت ضرورت می‌یابد. در جامعه روستایی این موضوع برای گروه « نان، غلات و فراورده‌های آن» صادق است. نتایج حاصل از کششهای درآمدی مواد مغذی نشان می‌دهد که افزایش مخارج صرف شده برای هر زیرگروه از مواد خوراکی منجر به افزایش مصرف موادمغذی می‌شود.     طبقه‌بندی JEL : A12,C32,D12       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Nutrients Elasticity Using Cointegration Technique

چکیده [English]

In this paper using nutrients elasticity tools, consumer behavior of urban and rural area was surveyed in long run and short run during 1981-2005.
To calculate nutrients elasticity (as a main purpose of this paper), we use Huang and Lin demand model (2001) and Lan-Casterُ s consumption technology equation. Finally N=S*D matrix was employed to calculate nutrients elasticity, where N contained nutrients elasticity values (related to income variations), S also indicated the percentage of a specific nutrients in each food and D defined the demand elasticity matrix. According to subgroup of food income elasticity, we suggest to subsidize “bread, grains and their products” and also “milk and its products and egg” to enhance the quality level of consumption pattern of urban and rural areas. Also price elasticity of meat subgroups price is highest in urban societies and according to the lack of consumption effects of it, governmental implementation of supporting programs will be necessary.
The result of income elasticity of nutrients shows that the more costs taken in each subgroup of foodstuff, the more is consumption of nutrients consumption.

JEL Classification: A12,C32,D12