کاربرد تحلیل عاملی و خوشه‌ای درارزیابی فضایی- مکانی مناطق روستایی استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

      در مطالعات جغرافیایی مناطق روستایی استان به دلیل تنوع پدیده­های مکانی و ویژگیهای متعدد آنها (مانند: جمعیت، وسعت، ناحیه جغرافیایی) امکان مطالعه به صورت مجرد و منفرد مقدور نیست و لذا اولین گام برای مطالعه پدیده­های مکانیِ دارای ویژگیهای متعدد، طبقه­بندی آنها در گروه­های مشابه است. روش تحلیل عاملی یکی از پیچیده­ترین و بهترین روشها برای تعیین مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه‌یافتگی محسوب می­شود. در این پژوهش با روش تحلیل عاملی، تحلیل فضایی - مکانی سطح توسعه مناطق روستایی استان اصفهان در سال 1385 صورت گرفته است. به این منظور 48 شاخص از نظر سطح توسعه انتخاب شدند که این شاخصها به 4 عامل تقلیل یافتند و 76 درصد واریانس را دربرمی­گیرند. در بین 4 عامل برتر، عوامل اجتماعی - اقتصادی به تنهایی 7/41 درصد واریانس را پوشش می‌دهند و تأثیرگذارترین عامل در مطالعه می­باشند. سپس با استفاده از روش خوشه­ای، نقاط روستایی استان اصفهان از نظر سطح توسعه­یافتگی، در 8 گروه­ همگن طبقه‌بندی شدند که مناطق روستایی­شهرستان اصفهان در گروه یکم (برخوردارترین مناطق استان اصفهان) و شهرستانهای آران­وبیدگل ­ وبرخوار­و میمه در گروه هشتم (محرومترین مناطق استان اصفهان) قرار می­گرفتند.     طبقه‌بندی JEL : O12     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Clustral and factor analysis in location-spatial evaluation rural regions of Isfahan province

چکیده [English]

Due to various phenomena and the related features, it is very difficult to focus on specialties in geographical study of region, so the first step to study the local phenomena with different specialties, is to classify them in similar groups. Factor analysis method one of best and most complex one is for identifying the most important influential factors on developing. In this research, by factor analysis, locale-spatial analysis of rural regional development level of Isfahan province is fulfilled in 2006.
So, forty eight index of view point of development level were chosen and were decreased to four later when covered 76 percent of variance. Then by the use of clustral analysis, the rural points of Isfahan province were located of view point of development aspect and all were classified into coherent 8 groups including Aran and Bidgol and Borghar and Mimeh in “group eight”.
JEL Classification: Q12