مقایسه درجه توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی استانهای کشور در دو مقطع 1372 و 1382

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  این پژوهش که با استفاده از 78 شاخص توسعه کشاورزی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی‌عددی، در دو مقطع زمانی 1372 و 1382 انجام گرفته، درصدد پاسخگویی به این دو پرسش بوده که الف) آیا سطح توسعه کشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه،به طور متوسط، افزایش یافته است ؟ و ب) آیا دوگانگی کشاورزی بین استانها کاهش پیدا کرده است؟ نتایج نشان می‌دهد که سطح توسعه کشاورزی استانها طی سالهای مورد مطالعه به طور متوسط افزایش و دوگانگی کشاورزی بین آنها کاهش یافته است.   طبقه‌بندی JEL : Q18, Q23,R11,R58        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare of development degree of agricultural sector of Iranian provinces during in two cross sections1372 (1993/1994) -1382(2003/2004)

چکیده [English]

This study with using seventy eight indices of agricultural development and by means of the techniques of “factor analysis” and “numerical taxonomy” have accomplished in two cross sections 1993 and 2003 and looking to determine whether the agricultural duality among provinces has decreased or increased. In the same time, we have searched if the level of agricultural development of Iranian provinces has increased during these years. The results show that the level of agricultural development of Iranian provinces in average has increased in average and the degree of agricultural duality has decreased somehow in this period.
JEL Classification: Q18, Q23,R11, R58