دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، فروردین 1388 
تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان کرمان

صفحه 1-16

10.30490/aead.2009.58824

علیرضا کرباسی؛ سکینه شمس الدینی؛ فاطمه رستگاری پور


براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

صفحه 39-54

10.30490/aead.2009.58826

حبیب شهبازی؛ محمد کاوسی کلاشمی؛ غلامرضا پیکانی؛ زهره عرفانیان؛ سمانه عابدی