براورد رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید شیر ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  هدف از این پژوهش براورد تابع تقاضای شیر و محاسبه رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید و فروش شیر در 13 استان کشور طی سالهای 1380 تا 1384 است (65 مشاهده). در این مطالعه پس‌از براورد تابع تقاضای شیر، رفاه از دست‌رفته ناشی از وجود انحصار در صنعت تولید با استفاده از الگوی «ساختار-رفتار-عملکرد» محاسبه گردید. نتایج نشان داد که قیمت شیر اثری منفی بر تقاضای آن دارد. از سوی دیگر، قیمت سایر نوشیدنیها و هزینه تبلیغات شیر اثر مستقیم و مثبت بر تقاضای شیر دارند. یافته‌های تحقیق نشاندهنده افزایش مقدار رفاه از دست‌رفته در سالهای 1380 تا 1382 است؛ اما از سال 1382 تا سال 1384 روندی کاهشی در مقدار رفاه از دست رفته ناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ایران وجود دارد.     طبقه‌بندی JEL : D4 ، F12 ، D6 ، Q13           

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of monopoly welfare loss in Iranian milk production industry

چکیده [English]

  The aim of this study is to estimate the fluid milk demand function and calculation of Welfare Loss due to monopoly power in milk production industry in 13 provinces from 2001 to 2005(65 observation). In this study, after Estimation of milk demand function, Welfare Loss due to monopoly power in fluid milk market via SCP model was calculated. The results revealed that milk price had negative effect on milk demand. On the other hand, price of substituted potables and advertisement costs had positive impact on fluid milk demand. Results indicate that welfare loss during 2001-2003 is increasing but from 2003 to 2005 has had a decreasing trend.   JEL Classification: D4, D6 , F12, Q13