مدیریت تقاضای آب با استفاده از سیاست قیمتگذاری آب در نخلستانهای جهرم مطالعه موردی خرمای شاهانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  این تحقیق با اهداف تعیین کشش قیمتی تقاضای آب و ارزش بهره‌وری نهایی آب در تولید خرما و همچنین تعیین قیمت تمام شده آب و مقایسه آن با ارزش بهره‌وری نهایی آب در تولید خرما صورت گرفته است. به ‌این منظور آمار و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از یک روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای از طریق مصاحبه حضوری با باغداران خرما در شهرستان جهرم وتکمیل پرسشنامه در سال 1385 جمع‌آوری گردید.   نتایج نشان می‌دهد رابطه‌ای مثبت و معنیدار بین تعداد اصله نخل بارور خرما در سطح باغ، تعداد کل نیروی کار مورد استفاده (به منظور سمپاشی، کودپاشی، گرده افشانی، تنظیم خوشه و برگ، آبیاری، برداشت و … .) و تعداد دفعات آبیاری با میزان تولید خرما وجود دارد. بهره‌وری نهایی و ارزش تولید نهایی آب در روشهای آبیاری قطره‌ای و غرقابی به ترتیب 194/0کیلوگرم و 06/204 ریال و 134/0 کیلوگرم و 73/140 ریال به دست آمد. همچنین هزینه هر مترمکعب آب برمبنای نرخ بهره 20 درصد 23/67 ریال محاسبه شد. در قیمت تمام‌شده آب، کشش قیمتی تقاضا برای آب در روشهای آبیاری قطره‌ای و آبیاری غرقابی به ترتیب برابر با 035/3- و 093/2- به دست آمد که نشان می‌دهد تقاضا برای آب در هر دو روش کشش‌پذیر است.   طبقه‌بندی JEL : D400, D460, Q110, Q150   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water demand management by water pricing policy in datepalm gardens in Jahrom A case study of Shahani datepalm

چکیده [English]

    Formulation of appropriate pricing policies should include consideration of the inelasticity and elasticity of agricultural demand for water, when economic instruments should be considered concurrently with social and environmental requirements. The data were collected using multi stage random sampling method in 2006. The result showed that there was a positive and significant relationship between the number of productive datepalm, the total labor used and the number of irrigation with amount of date production. Marginal productivity of water in gravity and drip irrigation method is 0.194 kg and value of marginal productivity of water was calculated 204.06 Rials in this irrigation method. Marginal productivity of water in basin irrigation system method is 0.13 kg and value of marginal productivity of water was calculated 140.73 Rials in this irrigation method. The cost of each m3 of water was calculated 67.23 Rials on the base of 20 percent interest rate. Demand elasticity for water in gravity drip irrigation and basin irrigation system methods has been –3.035 and –2.093 respectively which show that demands for water are elastic in both irrigation methods.   JEL Classification: D400, D460, Q110, Q150