بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی مطالعه موردی استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

     هدف اصلی این مطالعه بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر توسعه و پذیرش آبیاری بارانی در میان کشاورزان استان خراسان رضوی با استفاده از مدل لاجیت در مقطع زمانی 1386 است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی، تعداد قطعات زمین، تعداد محصولات و وضعیت دسترسی به آب در پذیرش آبیاری بارانی تأثیر منفی دارند. همچنین مشخص گردید متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز به عنوان شغل اصلی، شیب زمین، ناهمگونی خاک و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تأثیر مثبت و معنیداری در پذیرش آبیاری بارانی دارند. با توجه به یافته‏های مطالعه، ارتقای دانش کشاورزان، ایجاد زمینه‏های لازم برای پرداخت اعتبارات و افزایش اندازه مزرعه از طریق یکپارچگی اراضی به عنوان موارد پیشنهادی جهت بهبود پذیرش فناوری آبیاری بارانی ارائه شدند.   طبقه‏بندی JEL : Q25 ، Q15 ، O3 ، C21     

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of effective environmental and non-environmental factors in adoption sprinkler irrigation methods: Case study of Khorasan Razavi province

چکیده [English]

    The main objective of this study is to determine the environmental and non-environmental factors effective in adoption sprinkler irrigation methods in Khorasan Razavi province's farmers in 2007. For this purpose, Logit model was used. The results of this study showed that farmer´s age, number of family labors, land fragmentation, number of products and access to water are variables that have a negative effect on adoption sprinkler irrigation methods. Also, area farms, literacy level, main job of farmers, land slope, heterogeneity of soil and getting loan, all, have positive and significant effects on adoption sprinkler irrigation methods. With respect to results of this study, promotion of farmers' knowledge, payment of subsidized credit and increasing of farm size through land consolidation are introduced as suggestions.   JEL Classification: Q25, Q15, O3, C21