تحلیل کارایی و آثار تسهیلات اعطا شده به بخش شیلات استان سیستان و بلوچستان

نویسندگان

چکیده

      باتوجه به قابلیت سرمایه در تبدیل شدن به سایر عوامل تولید در ترکیب با دیگر نهاده‌ها، به‌کارگیری صحیح سرمایه می‌تواند موجب افزایش تولید و درآمد شود. همچنین با توجه به اینکه تزریق این نهاده به جریان تولید همراه با به‌کارگیری فناوری و روشهای جدید موجب افزایش کارایی عوامل تولید می‌شود، لذا در این تحقیق با بررسی 54 بهره‌بردار بخش شیلات در استان سیستان و بلوچستان در سال 1383-84 کارایی فنی بهره‌برداران این بخش با استفاده از تابع تولید مرزی و بسته نرم‌افزاری Frontier 4.1 بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که وام تأثیر مثبتی در کارایی فنی صاحبان لنج و صیادان دارد و در تابع تولید نیز بهره‌برداران این گروه در استفاده از این نهاده در ناحیه دوم تولید قرار گرفته‌اند. در پایان نیز با توجه به نتایج تحقیق رهنمودهایی در راستای بهبود و تسهیل سیاستهای اعتباری ارائه شده است.   طبقه‌بندی H81,D24,C87,CB,Q22,Q1: JEL       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of efficiency and impacts of credit in fisheries sector in Sistan and Baluchistan province

چکیده [English]

    Capital, being convertible to other factors and when added to other inputs, causes an increase in production and revenue. Also capital injection to production process with the use of technology and new methods can lead an increasing efficiency of production inputs. Therefore in this paper, technical efficiency of fisheries producer(54 numbers) is studied by using Function of Statistic Frontier Production in Sistan and Baluchistan province. Also the impact of loan on fisheries sector is considered as well. As results show, the loan has a positive influence on technical efficiency of fish producers and fishermen. Also regarding loan inputs, producers of this group are working in non-economic production region. Finally considering the results, a number of recommendations have been presented.   JEL Classification: H81,D24,C87,CB,Q22,Q1