بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات نان در خانوارهای روستایی و شهری سیستان مطالعه موردی شهرستان زابل

نویسندگان

چکیده

     نان کالایی است که درالگوی مصرفی تمام خانوارهای ایرانی وجود دارد و ضایعات آن باعث هدر رفتن قابل ملاحظه منابع ملی می‌شود. دراین مطالعه میزان ضایعات نان تافتون در شهرستان زابل و عوامل مؤثر بر آن بررسی گردید. اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه از طریق تکمیل 200 پرسشنامه در منطقه سیستان در سال 1385 جمع‌آوری شد. نتایج نشان داد که میزان ضایعات نان در شهرستان زابل 14% مصرف روزانه برای هر خانوار است. همچنین ضایعات نان با تعداد نان خریداری شده در روز رابطه مستقیم و با تعداد دفعات مراجعه به نانوایی و ساعات صرف شده برای خرید نان در روز و سن همسر، رابطه غیرمستقیم نشان داد. افزون بر این، نانهای محلی نسبت به نانهای نانوایی ضایعات کمتری داشته است. یافته‌های مطالعه نشان داد بهبود کیفی آرد تحویلی به نانواییها و همچنین افزایش ساعت کار نانواییها به منظور امکان عرضه نان تازه در تمام طول روز و در نتیجه افزایش تعداد دفعات مراجعه افراد به نانوایی، راهکارهایی مؤثر به شمار می‌آیند.     طبقه‌بندی JEL : R0  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis effective factors of bread wastage in Sistan rural and urban households(Case Study: Zabol city)

چکیده [English]

Undoubtedly bread is a necessary commodity which exists in all Iranian consumption templates and its wastage causes huge loss in financial sources. In this study, the wastage of Tafton bread in Zabol and its effective factors are investigated through the data gained by 200 distributed question form in Sistan region of Iran in the year 2006. Results show that the wastage degree of bread per household in Zobol is 14% of total daily consumption. Also, results show that, quantity of shopped bread has a direct relation to this wastage when the times of referring to bakery and the time of consuming have indirect effect on the wastage of bread. In addition, local breads have less wastage compared with the breads sold in bakery. Research findings showed that, improvement of the quality of delivered flour to bakeries, increasing the working time of bakeries in order to providing the fresh bread for whole of the day and finally increasing the referring times of citizens to bakery are the other suggested ways for reducing the wastage of bread.
JEL Classification: R0