دوره و شماره: دوره 17، شماره 3 - شماره پیاپی 67، آذر 1388 
اندازه‌گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنایع تبدیلی چای کشور

صفحه 203-222

10.30490/aead.2009.58841

محمدحسن قلی زاده؛ رضا عباسی؛ مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ رضا مهدوی