بررسی اشتغال‌زایی بخشهای اقتصادی ایران با تأکید بر بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  در این تحقیق با به کارگیری آخرین جدول داده - ستانده ایران (1380)، پتانسیل اشتغال‌زایی، درآمدزایی و تولید بخشهای مختلف با استفاده از شاخصهای گوناگون بررسی می‌شود. در ضمن نقش بخش کشاورزی از لحاظ تولید، درآمد و اشتغال در میان دیگر بخشهای اقتصاد ایران نیز تبیین می‌گردد.   نتایج نشان می‌دهد که بخش کشاورزی (1)، روغنها و سایر محصولات غذایی (5) و ساختمان (26) رتبه اول تا سوم اشتغال‌زایی را در میان بخشهای اقتصادی دارند. مقایسه کشش تولید کل و کشش اشتغال کل نشان می‌دهد که از 35 بخش اقتصاد ایران تنها 7 بخش کشش اشتغال بیشتر از کشش تولید دارند و این، همجهت با نظریه صندوق بین المللی پول (2002) است که بیان می‌دارد به رغم نرخ رشد بالای تولید در ایران، نرخ رشد اشتغال ناچیز است.     طبقه‌بندی JEL : Q0 , J01 , D57, C67      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The survey of job creation in agricultural sector in Iran\'s economy

چکیده [English]

In this research by using the last input-output table in Iran (2001), the potential of job creation, income creation and product of various sectors have been identified by different indexes. The results indicate those agricultural products (1), fats and other food stuffs products (5) and buildings (26) dedicate to them the first to the third rank of job creation among other sectors.
Comparison of total production elasticity and total employment elasticity shows that in 35 sectors of Iran's economy, only 7 sectors have an employment elasticity more than production elasticity and this is in the same direction with theory of International Monetary Fund (2002) which says that in spite of high growth rate of production in Iran, growth rate of employment is still low.
JEL Classification: Q0 , J01 , D57, C67