اندازه‌گیری و تحلیل سطح توسعه مناطق روستایی در استان کردستان با استفاده از روشهای تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  هدف این مقاله تعیین و تحلیل سطح توسعه و میزان عدم توازن آن در مناطق روستایی استان کردستان برای سطوح شهرستان و بخش در دو مقطع زمانی 1375 و 1385 است. برای دستیابی به چنین هدفی، 45 شاخص توسعه تعریف و سنجش شدند. در این باره ابتدا با استفاده از تکنیک «تحلیل عاملی» همخطی بین شاخصها حذف و شاخصهای اولیه به تعدادی فاکتور یا عامل خلاصه گردید و سپس با استفاده از تکنیک «تاکسونومی عددی» درجه توسعه‌یافتگی مناطق روستایی استان محاسبه و پس از آن میزان عدم توازنها با استفاده از «ضریب دوگانگی» تعیین و بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که مناطق روستایی استان در سطح شهرستان همگن است. اگرچه طی دو مقطع 1375 و 85 درجه توسعه نواحی روستایی استان در سطح شهرستان و بخش رشد داشته، اما ضریب دوگانگی حاصل مبین عدم توازن این رشد بوده به گونه‌ای که تغییری ساختاری در رتبه و جایگاه شهرستانهای استان به لحاظ سطح توسعه مناطق روستایی اتفاق نیفتاده است. همچنین مناطق روستایی بخشهای محروم در سال 1375 کماکان در سال 1385 نیز محروم بوده‌اند و تغییر رتبه و جایگاه توسعه غالباً شامل بخشهای مرکزی شده است. این عدم توازن به ویژه منجر به اختلاف وضعیت توسعه‌یافتگی مناطق روستایی بخش مرکزی هر شهرستان با سایر بخشهای آن شده است. طبقه‌بندی JEL: H53, I18, I3, O14,P52,R11  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring and analyzing the levels of development of rural areas in Kurdistan Province (by means of the factor analysis and numeral taxonomy methods)

چکیده [English]

    In this Article we try to determine and analyze the levels of development of rural areas and its nonequivalence in Kurdistan Province at the level of country and district in 1375 and 1385. To attain this, 45 indicators have been defined and measured. At first by means of the Factor Analyze, the co-linearity between the indicators was deleted and initial indicators were summarized to some factors. Then by means of the numeral taxonomy method the development degree and also by means of Binary Coefficient the rate of equilibrium were measured. The results indicate that the rural regions in the countries level are homogenous and of the Ghorveh district is heterogeneous to the other districts. The findings indicate that during 1375-1385, the degree of development of rural regions at both country and district level has increased, but the binary coefficient at these two periods shows the equilibrium of this growth in such a way that no structural transformation at the country level of their rural regions has happened. Also, the rural areas of the deprived regions in 1375 still are deprived in 1385 and often change the rank and position of development includes the central districts. This lack of equilibrium and equality has led to a difference of development position between the rural areas of central division of every country with its other divisions.   JEL Classification: H53, I18, I3, O14,P52,R11