اندازه‌گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره‌وری صنایع تبدیلی چای کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   اندازه­گیری بهره­وری به دلیل اهمیت آن در ارزیابی عملکرد سازمانها، همواره مورد توجه محققان بوده است. برای محاسبه بهره­وری دو روش کلی پارامتری و غیرپارامتری وجود دارد. تحلیل پوششی داده‌ها که روشی غیرپارامتری است، با استفاده از بهینه‌سازی ریاضی، اقدام به سنجش بهره­وری واحدهای مورد نظر می‌کند. هدف از این تحقیق، اندازه‌گیری، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر بهره­وری صنایع تبدیلی چای کشور است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که در سال 1384 میانگین بهره‌وری کارخانه­های چای برابر 71 درصد بوده است و 13 کارخانه بهره­ور و 42 کارخانه غیربهره­ور بوده­اند. در ادامه با انجام آزمونهای آماری، عوامل مؤثر بر بهره­وری واحدها بررسی و تحلیل شد. در انتها نیز پیشنهادهای جامعی برای بهبود بهره­وری صنایع تبدیلی چای ارائه گردید.     طبقه‌بندی JEL : D24, C10   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The assessment and analysis of effectual factors in productivity of the Iranian tea conversion industries

چکیده [English]

The evaluation of productivity has been noticed by researchers because of the importance of the productivity assessment. For the evaluation productivity، two general methods exist: parametric and nonparametric. The data envelopment analysis which is a nonparametric method assesses the unit’s productivity with using mathematical optimization. The assessment, recognition and analysis effectual factors of productivity of tea conversion industries are the purpose of this paper. The results show that in 1384, average of the tea firm’s productivity was 71 percent and the 13 firms were productive and 42 firms were nonproductive. Furthermore، effectual factors of the units were analyzed with statistical tests. Consequently, comprehensive suggestions in order to improve productivity of the Iranian tea conversation industries were explained.
JEL Classification: D24, C10