انتقال قیمت میان بازار داخلی و صادراتی محصولات کشاورزی منتخب و آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف تحلیل انتقال قیمت میان بازار داخل و صادراتی محصولات منتخب کشمش، پسته و زعفران و تحلیل آثار رفاهی ناشی از انتقال نامتقارن صورت گرفت. به این منظور از داده‌های سری زمانی دوره 1970-2009 استفاده شد. آزمون علیت نشان داد قیمت صادراتی کشمش و پسته علت قیمت داخلی است و در مورد زعفران قیمت داخلی علت قیمت صادراتی می باشد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال قیمت نشان داد در مورد کشمش و زعفران انتقال قیمت در بلندمدت متقارن اما در کوتاه مدت نامتقارن است. در مورد پسته انتقال قیمت در کوتاه مدت متقارن و فرایند انتقال قیمت بلندمدت نامتقارن ارزیابی شد. همچنین تحلیل رفاهی انتقال نامتقارن نشان داد که افزایش قیمت موجب افزایش رفاه مجموع مصرف‏کنندگان داخلی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان می‌شود و کاهش قیمت موجب کاهش رفاه مجموع آن‏ها می-شود، اما مقدار مطلق تغییرات رفاهی ناشی از کاهش قیمت بیشتر از افزایش قیمت است.

طبقه‏بندی JEL : P42، L11، Q11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Price Transmission Between Domestic and Export Markets of Selected Agricultural Products and Welfare Impacts of Asymmetric Price Transmission

نویسندگان [English]

  • M.N. Shahiki Tash
  • M. Omrani
چکیده [English]

This study aims at analyzing the price transmission between domestic and export markets of selected agricultural crops including raisin, saffron and pistachio as well as measuring the welfare impacts of asymmetric price transmission. For this purpose, a time series of 1970-2009 period was applied. Examination of causality between domestic and world prices showed a long run causality from export price to domestic one for rasin and pistachio, while saffron domestic price was found as a source of price change in its export market. In addition, price transmission analyses for raisin and saffron showed a symmetric price transmission in long run but an asymmetric one in short run, while these were found quite conversed for pistachio. Welfare analysis also showed that price increase led to higher welfare for domestic consumers, producers and exporters of the selected crops as a whole, and decrease in crop prices resulted in a decreased welfare. However, in terms of absolute values, the welfare changes caused by the decreased prices exceed those resulting from the increased prices.

JEL Classification: P42, L11, Q11

Keywords:
Price Transmission, Export, Welfare Impacts, Raisin, Saffron, Pistachio