بررسی و تعیین آمیخته ترفیع مناسب برای محصولات لبنی با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره ( MCDM )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

   بازاریابی نوین چیزی فراتر از تولید محصولات خوب، قیمتگذاری مناسب و سهولت دسترسی به مصرف‌کنندگان کالاست. ترفیع یکی از عناصر آمیخته بازاریابی است که از طریق آن شرکت با مصرف‌کننده ارتباط برقرار می ­ کند و از طریق تبلیغات، پیشبرد فروش، فروش شخصی و روابط عمومی او را به خرید محصول تشویق می ­ کند. بازاریابی و فروش محصولات لبنی در مقایسه با محصولات دیگر، پیچیدگیها و مشکلات بیشتری دارد. به‌کارگیری ترکیب مناسب از آمیخته ترفیع برای محصولات لبنی می ­ تواند تمایل به خرید را در مشتری ایجاد کند. انتخاب روشهای مناسب ارتباطی با توجه به موقعیت مخاطبان در بازار هدف صورت می­گیرد. مخاطبان نسبت به محصولات لبنی ممکن است در یکی از مراحل سه­گانه شناخت، احساس یا رفتار باشند.   هدف این تحقیق بررسی عناصر آمیخته ترفیع و تعیین مؤثرترین عناصر ترفیع از جنبه تأثیر آن در ایجاد نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی با استفاده از روش AHP است. از میان 16ابزار ترفیعی متناسب با محصولات لبنی - که به عنوان گزینه انتخاب شدند - با نظرخواهی از گروه­های مختلف در کارخانه شیر پگاه لرستان در سال 1385، مؤثرترین روش ترفیع جهت ایجاد آگاهی، علاقه، تمایل و نگرش مثبت در مخاطبان نسبت به محصولات لبنی، تبلیغات تلویزیونی و مؤثرترین روش ترفیع جهت سوق دادن مصرف کنندگان بالقوه به خرید محصولات لبنی، فروش حضوری دانسته شد.   طبقه‌بندی M31, M37, C44 :JEL      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and determining adequate marketing promotion mix for dairy products by using MCDM

چکیده [English]

  Modern marketing is something more than the production of quality goods, appropriate pricing and easy access to product consumers. In a dynamic market the effort of marketing systems is more on consumers and buyers until new demand is generated. Promotion is a component of marketing mix which through it the company interacts with consumers and encourages them to purchase the products through advertising, sales promotion, personal selling and public relation. The marketing and selling of dairy products have more complications and problems in comparison with other products. Applying a suitable combination of promotion mix for dairy products can have considerable effects in information supplying and arousing in consumer the desire to purchase. Choosing appropriate communication ways is based on the position of the audience at the target market. The position of the audience towards the dairy products may be in one of the following triad: cognitive, feeling and behavior.   The aim of this study is the investigation of the promotion methods and the determination of the most effective promotion method in terms of its effect on creating positive attitude in the audience towards dairy products. Among the selected 16 appropriate promotion methods for dairy products, by questioning from various groups in 2006 and analysis of responses by means of multi criteria decision making method (AHP), the most effective promotion method for creating awareness in audience towards dairy products, TV advertising has been identified as the most effective promotion method for creating interest and arousing desire in audience towards dairy products, TV advertising has been identified as the most effective promotion method for obtaining potential consumers to purchase dairy products, personal selling has been identified as the most effective promotion method for creating positive attitude in audience towards dairy products , TV advertising has been identified. JEL Classification : M31, M37,C44