قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدهای فراروی صادرات کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   اتکای صادرات کشاورزی به شرایط تولید داخلی و بازارهای بین‌المللی واز سویی وجود موانع متعدد از مرحله تولید تا بازارهای هدف، دستیابی به اهداف صادرات کشاورزی را با مشکلاتی روبه‌رو ساخته است. صادرات موفق سه الزام اساسی دارد: تولید رقابتی، شناسایی بازارها و انتقال بهنگام و درست محصولات. در دوره مورد بررسی (1370- 84) این الزامات برای صادرات محصولات کشاورزی به صورت مناسب فراهم نگردید. موانع و مشکلات متعددی در این امر دخیل بوده‌اند که شناسایی و رفع آنها برای تحقق توسعه صادرات کشاورزی ضروری است. برای این منظور در این مطالعه به صورت تحلیلی و توصیفی، پس از بررسی جایگاه کشاورزی در اقتصاد ملی و مروری بر وضعیت صادرات کشاورزی به تفکیک بخشی، زیربخشی و کالایی و نیز سیاستهای توسعه صادرات، از طریق دریافت نظرات کارشناسان، اقدام به تعیین ضعفها و قوتهای صادرات کشاورزی و معرفی تهدیدها و فرصتهای موجود گردید. در انتها نیز پیشنهادهایی سیاستی جهت توسعه صادرات کشاورزی ارائه شده است.   همچنین نتایج این مطالعه نشان داده است که ضعفها و تهدیدهای صادرات کشاورزی بیشتر از فرصتها و قوتهای آن است. همچنین تولیدات کشاورزی، رقابتی و مشتری‌پسند نیستند و صادرات کشاورزی فاقد راهبرد معینی است.   طبقه‌بندی JEL : F13, M13, M38, Q13, Q17, Q18          

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of Agriculture Export of Iran

چکیده [English]

  Reliance of agriculture export upon domestic product conditions and international markets in one side and several obstacles from production to target market in the other side have been effective in failing to access the agriculture export goals. Successful export needs three basic necessities: competitive product, market recognition, correct and well-timed transportation. During the period considered in this study (1991-2005), these necessities were not in hand for agriculture export suitability. There were several obstacles and problems, that identification and removal of them were necessary to agriculture export development. So that at this study using experts' opinions we have determined strengths, weaknesses, opportunities and threats of agriculture export. Finally presenting political suggestions about agriculture export development, suitable conditions have been provided to policy makers and administrators of agriculture export. The results show that weaknesses and threats of agriculture export are more than its strengths and opportunities, agriculture products are not competitive and customer-admired and furthermore agriculture export has not any specific strategies.   JEL classification: F13, M13, M38, Q13, Q17, Q18