بررسی بهره‌وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    الگوی صحیح مصرف مواد غذایی به دوعامل مقداروکیفیت موادغذایی مصرف بستگی دارد. مرغ از مهمترین موادغذایی می باشدکه می‌تواند کمک شایانی به تغذیه مناسب وصحیح داشته باشد و از این رو تولید اقتصادی آن از ضروریات می باشد. بر همین اساس دراین تحقیق به بحث بهره‌وری تولیدگوشت مرغ درتعاونیهای طیورسیستان پرداخته شده است. این تحقیق با مطالعه اسناد وآمار اطلاعات موجود و تکمیل پرسشنامه از 33 تعاونی مرغ گوشتی - که درسال1382 درسطح سیستان فعال بوده‌اند - به روش سرشماری وانجام مصاحبه با همه مرغداران صورت گرفته است. پس از بررسی وضعیت موجود، با استفاده از داده‌های جمع‌آوری شده از مرغداریها، تابع تولیدترانسندنتال براورد شده است که نشان می‌دهد در مورد مرغ گوشتی متغیرهای جوجه، دان و بهداشت معنیدار شده‌اند. از طریق تابع براوردی همچنین شاخصهای تولید متوسط،تولیدنهایی،ارزش تولید نهایی،تخصیص بهینه وبهره‌وری کل عوامل تولید براوردگردیدند. نتایج نشان می‌دهد که جهت افزایش تولید باید بهبود فناوری (که مهمترین آن جوجه اصلاح شده و سالم و دان مرغوب می‌باشد) صورت گیرد.                      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Productivity of poultry cooperatives in Sistan and Baluchestan Province ( Case study: Sistan Region)

چکیده [English]

  Poultry products are among most important food products that can improve food security to a great extend. However, it is very important to produce these products in an economically viable manner. In this research an attempt is made to measure Average Product (AP), Marginal Product (MP), Value of Marginal Product (VMP) and Total Factor Productivity (TFP) of cooperative poultry units in Sistan region with the help of both secondary and primary data. Primary data which have been gathered through distributing questioners among producers were processed with the usage of EXCEL statistical software. With the intention of quantifying AP, MP a transcendental production function is estimated with the help of EVIEWS software and then from the production function MP and AP was estimated accordingly. In order to compute, TFP accounting method is utilized. The results show that in order to increase production in this sector technological change is necessary.