براورد خط فقر، اندازه فقر و بررسی تعیین‌کننده‌های آن در خانوارهای روستایی و شهری ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

از آنجا که مسئله فقر و برنامه‌های فقرزدایی مورد توجه سیاستگذاران و برنامه‌ریزان قرار گرفته است، شناسایی دقیق این پدیده در موفقیت برنامه‌های مذکور و حل این مسئله مهم ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود.   نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل اطلاعات هزینه درآمد 12175 خانوار روستایی و 10951 خانوار شهری کشور بوده که در سال 1382 توسط مرکز آمار ایران جمع‌آوری گردیده است. در این مطالعه با هدف بررسی تعیین‌کننده‌های فقر در ایران، خط فقر در بخش روستایی، شهری و کل کشور محاسبه و با استفاده از آن، خانوارهای فقیر و غیرفقیر در نمونه‌های مورد مطالعه مشخص شده و سپس با استفاده از تخمین پروبیت، نقش هر یک از عوامل تعیین‌کننده فقر بر احتمال فقیر شدن خانوارها مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین در براورد خط فقر غذایی، از روش تأمین انرژی غذایی ( FEI ) بهره گرفته شده و با استفاده از رگرسیونهای غیرپارامتریک، خطوط فقر غذایی و غیرغذایی به‌دست آمده است.   نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فقر در بخش روستایی ابعاد بزرگتری داشته است و از مهمترین تعیین‌کننده‌های فقر می‌توان به‌اندازه خانوار و بار تکفل اشاره کرد.        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating Poverty Line and Investigating Determinants of Poverty for Rural and Urban Households in Iran

چکیده [English]

    P overty alleviation is a key policy debate in recent development literature. The elaboration of policies for poverty alleviation requires a thorough knowledge of the poverty phenomenon as well as an understanding of the efficiency of implemented programs. The study used primary data from the Household Survey of 2003 carried out by the Statistics Center of Iran which covers 12175 rural and 10951 urban households. Food poverty line and total poverty line were estimated using Food Energy Intake Method and nonparametric regressions in rural and urban sectors in Iran. In addition, poverty and its determinants in Iran were investigated by probit model. Results indicated that poverty in rural areas was more widespread when compared to that of urban areas. Household size and number of employed persons in the households were among the most important determinants of poverty in Iran.