دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، پاییز 1386