رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم‌انداز آن در برنامه چهارم توسعه

نویسندگان

چکیده

    بهره‌وری نقش مهم و مؤثری در رشد تولید و افزایش رقابت‌پذیری دارد. از طریق محاسبه و تحلیل شاخصهای بهره‌وری عوامل تولید می‌توان میزان کارایی عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی کرد. در این مطالعه رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی طی دوره زمانی 1355-82 محاسبه و روند آن بررسی شده است. بدین منظور از شیوه مطلق روش محاسبه رشد با استفاده از آمار سریهای زمانی استفاده شد. به‌کارگیری این روش نیازمند تخمین تابع تولید بخش کشاورزی است، لذا ابتدا تابع تولید بخش کشاورزی با روش ARDL تخمین زده شد و سپس رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی محاسبه گردید.   نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی در دوره مورد بررسی نوسانهای زیادی داشته و میانگین آن برابر 5/2 درصد بوده است. این مطلب نشاندهنده رشد مناسب بهره‌وری و عملکرد مناسب بخش کشاورزی در استفاده بهینه از منابع تولید است. در برنامه چهارم توسعه، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی 2/2 درصد در نظر گرفته شده است که با توجه به نتایج به‌دست آمده، هدف تعیین شده تحقق‌یافتنی به‌نظر می‌رسد.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Growth of Total Factors Productivity of Agricultural Sector in Iran and its Perspective in the Fourth Development Plan

چکیده [English]

   Productivity has a key role in the growth of production and the increase of compatibility. The effectiveness of the function of different economical sectors in using production resources can be determined through the calculation and analysis of productivity indices. In this research, the growth of total factors productivity of agricultural sector during 1976-2003 was studied and its trend was investigated. Growth of TFP was calculated through the time series data. The use of this method required the estimation of production function of agricultural sector. So, production function of agricultural sector was estimated using ARDL method at first, and then the growth of TFP in agricultural sector was calculated. The results showed that the growth of TFP had a lot of fluctuation and its average was 2.5% in agricultural sector. This showed the proper growth and productivity of agricultural sector in the optimal use of production resource. In the 4th development plan, the growth of TFP has been assigned to be 2.2%, regarding the results; the determined goal seems not to be far from being reached.