اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید در مزارع پرورش ماهی مطالعه موردی مزارع گرمابی و سردابی استان گیلان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   هدف از این مطالعه، اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل تولید و بررسی عوامل مؤثر بر آن در مزارع پرورش ماهی استان گیلان است. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده که داده‌های آن به‌وسیله پرسشنامه گردآوری شده است. حجم نمونه نیز با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای، 236 نمونه براورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین بهره‌وری کل عوامل در مزارع گرمابی و سردابی تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین شکاف فناوری دارای تأثیر مثبت و عواملی همچون ارزش تولید به هزینه غذا، مساحت مفید مزرعه، درصد بقا، شاخص فروش، تعداد بچه ماهی در مترمربع، بیوماس اولیه و بیوماس نهایی در مترمربع دارای تأثیر مثبت بر بهره‌وری هر دو گروه از مزارع می‌باشند. تحصیلات بالاتر نیز تأثیر معنیداری در بهره‌وری مزارع گرمابی ندارد، درحالی که دارای تأثیر مثبت و معنیدار در بهره‌وری مزارع سردابی است.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement and Analysis of Total Factor Productivity in Aquaculture Farms A Case Study of Warm and Cold Water Farms in Gilan Province

چکیده [English]

The main goal of this study is to measure the Total Factor Productivity (TFP) and evaluate the factors affecting it in Gilan Province aquaculture farms. The required data were collected through questionnaires from 236 samples in both warm and cold water farms. Results show that there is a significant difference between cold water and warm water farms productivity. Technology gap has a negative effect but factors such as productions value to food cost, pool useful area, survive percent, sale index, number of larva per m2, initial and marginal biomas per m2 have a positive effect on TFP in both farms. Also findings show that effect of higher level of educational in warm water farms productivity is non-significant while in cold water farms productivity it has a positive effect.