تجزیه و تحلیل رشد و تورم و بررسی رابطه علیت آنها در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

   رشد تولیدات بخش کشاورزی متناسب با رشد جمعیت و افزایش تقاضا برای مواد غذایی، لازمه توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. با توجه به نقش بخش کشاورزی در رشد اقتصادی کشور و نیز اهمیت سیاستهای کلان پولی (حجم پول)، ارزی (نرخ ارز)و مالی(هزینه ‌ های دولت) در رشد و تورم بخش کشاورزی، تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر متغیرهای نرخ رشد و نرخ تورم در این بخش از اهداف اصلی مقاله حاضر است.   در این تحقیق از داده ‌ های سالهای 1351-1380 و روش VAR جهت تجزیه و تحلیل پویای عوامل مؤثر بر رشد و تورم در بخش کشاورزی استفاده شده است. نتایج نشان داد در بخش کشاورزی جهت علیت از رشد به تورم است به نحوی که رشد بخش کشاورزی بر تورم در این بخش اثر منفی دارد. از طرفی در درازمدت متغیرهای موجودی سرمایه، نیروی کار، سرمایه ‌ گذاری دولتی و خصوصی بر تولید بخش کشاورزی، و متغیرهای رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز بر تورم در بخش کشاورزی اثر مثبت دارند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of growth and inflation, and investigation of their causality relationship in Agricultural Sector of Iran

چکیده [English]

   There are implicitly some questions about the role of economic policies in growth and stabilization. Two important macroeconomic instruments are fiscal and monetary policies. Output growth and structural changes are not independent from price stability and foreign equilibrium, so that if inflation push-that appears in development process-is forgiven, the resources will be allocated inefficiently and this will prevent development.  In this research, data of years 1972 to 2001 and VAR method for dynamic analysis of effective factors on growth and inflation in agricultural sector are used. Results show that in agricultural sector, causality direction is from growth to inflation so that growth of agricultural sector has a negative effect on inflation in this sector. Variable of capital stock, labor, government and individual investment have positive effects on the output of agricultural sector in long run and variables of liquidity growth and exchange rate growth have positive effects on inflation in agricultural sector in long run.