دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، اسفند 1385 
4. استقرار و نهادینه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ایران

صفحه 77-108

حبیب اله رعنایی؛ مهدی مرتضوی؛ علی اکبر مهرابی


7. تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی

صفحه 167-202

محمود صبوحی؛ غلامرضا سلطانی؛ منصور زیبایی؛ جواد ترکمانی