دوره و شماره: دوره 14، شماره 4 - شماره پیاپی 56، اسفند 1385 
تعیین راهبردهای مناسب کم ‌ آبیاری با هدف حداکثرسازی منافع اجتماعی

صفحه 167-202

محمود صبوحی؛ غلامرضا سلطانی؛ منصور زیبایی؛ جواد ترکمانی