استقرار و نهادینه ‌ سازی نظام ملی نوآوری کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

    این مقاله در ابتدا به صورتی مختصر سیر تحول و تکامل نهادی نظامهای تحقیقات کشاورزی و پارادایمهای حاکم بر آن را در دور ه ‌ های مختلف مرور م ی ‌ کند. سپس با تبیین ویژگیهای اصلی تحقیقات کشاورزی در هر یک از این مقاطع ، به این موضوع اشاره می ‌ نم ا ی د که روند حاکم بر این تحولات نهادی مبین حرکت به سوی استفاده از رویکرد سیستمی در طراحی نظامهای تحقیقات کشاورزی و نیز مشارکت بیشتر ذینفعان در تدوین، اجرا و ارزیابی اهداف، سیاستها و برنامه ‌ های تحقیقات کشاورزی است.   در ادامه، سیر تحول نظام تحقیقات کشاورزی در ایران مورد توجه قرار می ‌ گ ی ر د و با اشاره به این نکته که در طول هشت دهه گذشته تعداد زیادی از م ؤ سسات و مراکز تحقیقاتی دولتی و زیرساخت ­ های تحقیقاتی ‌ در این حوزه ایجاد شده ‌ اند ، این ادعا مطرح می ‌ شو د که تحقیقات کشاورزی در ایران علی ‌ رغم برخورداری از ظرفیتهای نهادی درخور توجه، هنوز در مراحل اولیه تکامل نهادی قرار دا رد و به نظامی که بتواند مجموعه این ظرفیتها و بازیگران را حول یک محور مشخص و هدف مشترک سازماندهی ک ند و خاصیت هم ‌ افزایی را بین آنها برقرار ک ند، تبدیل نشده است. برای رفع این نقیصه پیشنهاد شده ‌ است تا در سیاستگذاریها و تصمیم ‌ گیری ‌ های کلان، این موضوع مورد توجه قرار گ ی ر د و با جهت ‌ گیری به سمت استقرار نظام ملی تحقیقات کشاورزی در ایران، ب ه ‌ تدریج زمینه استقرار نظام دانش و اطلاعات کشاورزی و نهایتا ً ایجاد نظام ملی نوآوری کشاورزی در کشور فراهم شو د.    

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing and institutionalizing National Agricultural Innovation System in Iran

چکیده [English]

  In this article we aim at reviewing the institutional developments and paradigms of agricultural research systems in different historical eras. After delineating the basic features of agricultural researches, this article is to point out that these institutional developments demonstrate a move towards the use of system approach in the process of designing agricultural research systems as well as facilitating the more participation of stakeholders in designing, implementation and evaluation of agricultural research goals, policies and plans.   Then we aim at studying the developments of agricultural system in Iran and pointing out that many of Iranian public research institutes have been established during the past eight decades. We claim that Iranian agricultural research system is in the primary phase of institutionalization and this is contrary to considerable institutional capacities existing in the country. Iranian agricultural research system has not been developed with the aim of integrating different capacities and actors around a common focal point and has not changed itself to create a synergic virtue among them. It has been recommended to consider such issues in overall policy making process, to establish a National Agricultural Research System (NARS) in Iran being able to institutionalize Agricultural Knowledge & Information System (AKIS) and, ultimately, to achieve National Agricultural Innovation System (NAIS).