بررسی شاخصهای توسعه در مناطق روستایی استانهای کشور با استفاده از روش اسکالوگرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  شناخت و درک تفاوتهای موجود میان مناطق روستایی استانها از نظر میزان برخورداری آنها از امکانات و خدمات گوناگون به منظور شناخت سطح توسعه و محرومیت مناطق روستایی، میزان فاصله هر منطقه از اهداف تعیین شده، کاهش نابرابری ‌ های منطقه ‌ ای، تنظیم برنامه ‌ های متناسب با شرایط و امکانات مناطق روستایی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.   دراین مقاله با بهره ‌ گیری از روش اسکالوگرام، میزان برخورداری مناطق روستایی استانهای کشور از 67 شاخص توسعه در حوزه های جمعیتی، آموزشی، بهداشتی ـ درمانی، تأسیساتی ـ زیر بنایی، سیاسی ـ اداری، ارتباطی ـ اطلاع رسانی و اجتماعی ـ رفاهی و سهم هر یک از شاخصها و تأثیر آنها در توسعه تعیین شده است. به این ترتیب، میزان توسعه ‌ یافتگی مناطق روستایی استانها از منظر این شاخصها مشخص می ش و د که این امر راهی است برای مسئولان و برنامه ‌ ریزان استانهای کشور جهت تعیین الویتهای مربوط به طرحها و برنامه ‌ ها ی مختلف توسعه ‌ محور و توجه بیشتر به شاخصها ی ی که از لحاظ توسعه ‌ ای در وضعیت نامناسبی قراردارند .   نتایج این مطالع ه نشان می ‌ دهد که اختلاف وشکاف زیادی بین استانهای مختلف وجود دارد و از لحاظ شاخصهای مختلف توسعه ‌ ای، مناطق روستایی استان مازندران بهترین رتبه را با 120 امتیاز و مناطق روستایی استان سمنان کمترین رتبه را با 8 امتیاز کسب کرده ‌ اند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of development indexes in rural areas of Iranian provinces with the use of Scalogram Met hod

چکیده [English]

      Recognizing and understanding the differences among rural regions of provinces with regard to their degree of enjoyment from various facilities and services in order to recognize the level of development and deprivation of rural regions, the distance from the determined goals, and to decrease the regional inequalities, to adjust the programs corresponding to conditions and the facilities of rural regions with the goal of balancing the regional developmental level, is an inevitable necessity. In this article the amount of rural regions enjoyment from 67 developmental indexes such as population indexes, educational, hygienic- medicinal, installation- infrastructural, political- official ones, in addition to the share of each index and its effect on development have been considered with the use of Scalogram Method. In this way, the situation of rural regions in provinces in the country’s level has been determined from various development indexes. This can help authorities and planners of country’s provinces to determine the superiority of various development plans.  The results show that there are large differences and separation among different provinces. Mazandaran’s rural regions have the best rank with 120 score from the various indexes and Semnan’s rural regions have the least rank with 8 score. So it should be noticed that indexes developmentally have no suitable situation in development plans.