ارزیابی مالی طرحهای مرتعداری استان خراسان جنوبی مطالعه موردی شهرستان بیرجند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  طی چند سال اخیر دولت سعی کرده است با سرمایه ‌ گذاری در مراتع از روند رو به تخریب آنها جلوگیری کند . به همین دلیل مالکیت مراتع در قالب طرحهای مرتعداری 30 ساله به بخش خصوصی واگذار شد ه است. در این تحقیق پس از جمع ‌ آوری آمار و اطلاعات لازم از طریق میدانی، با استفاده از روشهای اقتصاد مهندسی و به کارگیری نرم افزار رایانه ‌ ای COMFAR III Expert ، تعداد 5 طرح مرتعداری اجراشده در شهرستان بیرجند با محاسبه نرخ بازده داخلی و نسبت منفعت به هزینه، ارزیابی مالی شدند. نتایج نشان می ‌ دهد که تمامی طرحهای مرتعداری انجام شده با نرخ بهره 18% توجیه مالی دارند. نتایج محاسبه حداقل وسعت اقتصادی نیز نشان می ‌ دهد که فقط طرح مرتعداری علی آباد دارای مساحتی کمتر از حداقل وسعت اقتصادی است، ولی بقیه طرحها مساحتی بالاتر از حداقل وسعت اقتصادی دارند.      

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Financial analysis of rangeland management projects in Khorasan province - Birjand, Iran

چکیده [English]

Rangelands play an essential role in preserving environmental balance, providing means of livelihood, and continuing the possible living of people. The policies of government are to leave the rangelands in the form of 30 - year long term programs and to make husbandmen as the owners and real exploiters of range lands in these schemes. In this study, first, the rangeland projects carried out in Birjand by COMFAR III Expert software, have been economically evaluated, and then the minimum economical size has been estimated. In the part of economical evaluation, two methods of "benefit – cost ratio" and "internal rate of return" were used to estimate 5 sample projects, which had economical explanations. The results of estimating the minimum economical size show that, all of the projects (but Aliabad) have the minimum economical size.