دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 55، آذر 1385 
اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم

صفحه 121-134

10.30490/aead.2006.58910

حسن کریم زادگان؛ امید گیلانپور؛ سیدابوالقاسم میرحسینی