اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه آن در تولید گندم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 موضوع مورد بررسی مقاله حاضر، بهینه ‌ سازی مصرف نهاده کود شیمیایی در بخش کشاورزی است. از این رو ،اثر یارانه کودشیمیایی بر مصرف غیربهینه محصول شاخصی چون گندم مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق توابع تولید گندم آبی در استانهای کشور از مطالعاتی که قبلاً انجام شده، مورد استناد قرار گرفته و رابطه حداکثر سود از آن استخراج شده است. در مرحله بعد ، با قرار دادن مقادیر عددی قیمت نهاده کود شیمیایی و محصول گندم در آن ، سطح بهینه مصرف نهاده کود شیمیایی در تولید گندم در هر استان تعیین گردیده است. تابع تولید به کار گرفته شده ، از نوع تابع چندجمله ‌ ای با ریشه دوم می ‌ باشد.   داده ‌ های مورد استفاده در این تحقیق شامل مقادیر مصرفی انواع کود شیمیایی در هر هکتار گندم آبی و قیمت آن در استانهای مختلف کشور در سه سال زراعی 1378 - 79، 1379-80 و 1380 -81 می­باشد که از آخرین اطلاعات منتشر شده وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده است.   قیمت محصول گندم نیز بر اساس قیمت خرید تضمینی دولت لحاظ گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، مصرف غیربهینه کودهای شیمیایی در تولید گندم آبی کاملاً مشهود است. مقایسه تولید و سود در حالت فعلی با حالت بهینه نشان می­دهد که در صورت بازگشت به سطح بهینه، کشاورزان سود بیشتری کسب خواهند کر د و به طور متوسط، تولید نیز افزایش می­یابد. لذا ، چنین می توان نتیجه گیری نمود که پرداخت یارانه به کودهای شیمیایی باعث مصرف بی ‌ رویه آنها گردیده است . همچنین سیاست قیمتگذاری فعلی کود شیمیایی ، که بر مبنای پرداخت یارانه مستقیم از طریق کود شیمیایی ارزان می­باشد، نا کارا و لذا مستلزم بازنگری است .        

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of input subsidy on running production function out of optimum point Chemical fertilizer in wheat production case study

چکیده [English]

To optimize chemical fertilizer consumption in agriculture sector is the issue to be studied in this paper.
To this end, subsidy effect of fertilizer on non-optimized consumption of the input for wheat as a specific crop has been taken into account. In this study and through pervious review, production of the irrigated wheat in different provinces has been addressed and most profitable ratio has been extracted. In the next stage, by putting numerical values of both input and crop prices inside the function, optimized level of fertilizer consumption in each province has been determined. The production function which has been applied here is multifactor type with second square root.
Wheat price also has been taken from state guaranteed purchasing prices. According to the result, Non- Optimized consumption of chemical fertilizers for producing irrigated wheat is quite clear. Comparison of the production and profit at their optimum points, clarifies that farmers would benefit much grater if the production turn back to its optimum point, and relatively will increase on average.
Thus, it can be deducted that subsidy on fertilizers has led to over – consumption of such input. Also current pricing policy of chemical fertilizers which has been based upon direct subsidy payment through cheap chemical fertilizers is an inefficient policy and needs to be reviewed.