وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

  علی ‌ رغم اهمیت بسیار زیاد فناوری ماشینی در کشاورزی، سیاستهای دولت در سالهای گذشته باعث عرضه نامناسب ماشین ‌ آلات به بخش کشاورزی ش ده است. میزان تزریق ماشین ‌ آلات به بخش کشاورزی در سالهای گذشته نه تنها باعث تحقق نیافتن برنامه ‌ های مکانیزاسیون بخش شده بلکه جوابگوی میزان استهلاک ماشین ‌ آلات نیز نبوده است. این وضعیت باعث کاهش ضریب مکانیزاسیون گردیده و کشاورزان را مجبور به استفاده از ماشین ‌ آلات مستهلک و فرسوده کر ده است. در این مقاله با بهره ‌ گیری از اطلاعات کلان ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی در پانزده سال گذشته و مصاحبه با کارشناسان امر، وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی در ایران بررسی شده است.   نتایج تحقیق نشان می ‌ دهد که میزان ت أ مین ماشین ‌ آلات در برنامه ‌ های اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی با برنامه ‌ های مصوب از نظر تعداد و ترکیب تفاوت بسیار دارد . همچنین رشد قیمت ماشین آلات کشاورزی بیشتر از رشد شاخص قیمت تضمینی محصولات کشاورزی بوده است . البته علی رغم موارد مذکور، طی سالهای گذشته درجه مکانیزاسیون در عملیات زراعی افزایش یافته است که این نشاندهنده نقش کنونی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی درتولیدکشاورزی‌است. در این مقاله تنگناها ی مکانیزاسیون کشاورزی ایران نیز ارائه شده است.       

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Agricultural mechanization in Iran

چکیده [English]

   Despite the importance of machinery in agriculture, (Iranian) government policies have not led to appropriate supply of machineries toward agricultural sector in recent years. Machinery canalization to this sector not only has not provided the mechanization of agricultural sector but also it has not been able to compensate depreciation of machineries during recent years. Therefore, this condition has caused the reduction of mechanization level and has decreased the mechanization multiplier and also forced farmers to use obsolete machines. In this paper, the agricultural mechanization in Iran has been reviewed by using last 15-year data on agricultural machinery and mechanization and interviewing the experts.   The research results show that machinery procurement, in terms of number and type, during 1st, 2nd and 3rd economic development plans has not been in accordance with plan forecasts. Agricultural machinery's price has increased more than guaranteed prices of agricultural products and also loan ratios to machinery prices have been decreasing repeatedly. In spite of what is mentioned above, agricultural mechanization has been improved, showing current mechanization role in agriculture sector. Finally, this paper discusses bottlenecks of agricultural mechanization in Iran.