تحلیل اقتصادی مسائل بازاریابی مرکبات در استان فارس

نویسندگان

چکیده

در این مطالعه، با استفاده از اطلاعات به‏دست آمده از طریق تکمیل پرسش‏نامه و مصاحبه حضوری با گروهی از تولیدکنندگان مرکبات (پرتقال، نارنگی و لیموشیرین) درشهرستان‌های جهرم و داراب (استان فارس) و همچنین گروهی از خرده‌فروشان، عمده‌فروشان و میدان‌داران، مفاهیم و کلیات بازاریابی بررسی شد. مهم‏ترین خدمات بازاریابی شامل بسته‏بندی اولیه و حمل و نقل است. در دو مسیر بازاریابی برای پرتقال، سهم تولیدکننده از قیمت پرداختی مصرف‌کننده کمتر از یک سوم به دست آمد. این رقم برای نارنگی 20-30 درصـد و بـرای لیمـوشیـرین نیز 43 درصد بـرآورد شـد. همچنیـن مشـخص گردیـد قیمت خرده‏فروشی در مقایسه با سایر عوامل در ایجاد حاشیه بازاریابی نقش بیشتری دارد.
طبقه بندی JEL : M31، Q13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Citrus Marketing in Fars Province

نویسندگان [English]

  • H. Mohammadi
  • Z. Farajzadeh
  • V. Dehbashi
  • I. Shahraki
چکیده [English]

This study investigates concepts and issues of marketing using data obtained from questionnaire completed among producers of citrus (Orange, Tangerine, Limon) in Jahrom and Darab regions (Fars province) as well as using information obtained from retailers, wholesalers and brokers. Primary packing and transportation are main marketing services. Orange producers' share of price paid by consumers in two paths is less than one-third and the corresponding share for tangerine and sweet lemon producers are 20-30 and 43 percent respectively. It was also found that retailer price plays a more significant role than other factors in marketing margin.

JEL Classification: M31، Q13

Keywords:
Marketing, Citrus, Orange, Tangerine, Limon, Fars Province