بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران در استان مازندران مطالعه موردی شهرستان بابل

نویسندگان

چکیده

بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان ابزاری نوین، برای حداقل کردن بی‌ثباتی ناشی از زیان منابع ریسکی در بخش کشاورزی اهمیت فراوانی دارد. از طرفی، موفقیت سیاست های بیمه‌ای در بخش کشاورزی متکی به پذیرش و تقاضای بیمه توسط کشاورزان در این بخش است. مطالعه حاضر عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه توسط شالیکاران شهرستان بابل را درسال زراعی89-1390 بررسی می کند. به این منظور از الگوهای لاجیت و پروبیت استفاده شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از طریق تکمیل پرسش‎نامه در بین 73 شالیکار شهرستان بابل جمع آوری شد. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که مدل لاجیت به طور نسبی بهتر از مدل پروبیت قادر به برازش مدل بوده و میزان پیش بینی صحیح آن 75 درصد بوده است. همچنین متغیر‌های توضیحی درآمد حاصل از زراعت برنج، دارا بودن شغل دیگر و همکاری با کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت در کلاس‏های ترویجی اثر مثبت بر پذیرش بیمه داشته است و از سوی دیگر، متغیرهای مقدار خودمصرفی و سن زارع اثر منفی بر پذیرش بیمه دارند. بر اساس یافته ها، از عمده علل عدم استقبال کشاورزان از بیمه کردن زراعت برنج می‏توان به موارد پوشش ناقص خسارت، عدم دسترسی به کارگزاران بیمه، عدم رواج بیمه، کوچک بودن زمین، بالا بودن حق بیمه و عدم اطلاع رسانی کافی از شرایط می‏باشد.
طبقه‏بندی JEL : Q12,Q13

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Affecting Insurance Acceptance by Paddy Farmers in Mazandaran Province (A Case Study in Babol County)

نویسندگان [English]

  • A. A. Mahmoodi
  • A. Pirmoradi
چکیده [English]

Insurance of agricultural products as a new tool for minimizing the risk of losses arising from volatility in the agricultural sector has been identified. The success of insurance policies in the agricultural sector is depend on acceptance of insurance by the farmers in these parts. The present study is surveying factors influencing acceptance of insurance by paddy farmers in Mazandaran province using logit and probit models in 2010-2011. Data were collected via implementing 73 questionnaires in Babol county. The results of this study indicate that the logit model is relatively better than the probit model and percentage of correct predictions of the logit model was 75%. Also, the survey results indicate that income, having another job and corporation with experts of extension and contribute in the promotion class had a positive effect on the acceptance of insurance. But self consumption and age of farmer had a negative effect. According to the findings, the main reasons of insurance rejection by paddy farmers would cover the following cases: incomplete compensation of loss, Lack of access to insurance brokers, don't promote of insurance, small ground, high premiums and lack of adequate information about condition of insurance.

JEL Classification: Q12, Q13

Keywords:
Insurance, Paddy Farmers, Babol, Logit, Probit , Mazandaran