تعیین راهبرد توسعه رشته فعالیت‌های زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، استراتژی توسعه کشت محصولات دوره زراعی پاییزه در استان گیلان بررسی شد. در این راستا با استفاده از شاخص‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی منتج از بررسی مزرعه‌ای بیش از 350 پرسش‏نامه از واحدهای زراعی کشت دوم استان گیلان، که در سال زراعی 1387-1388 جمع آوری شده است، مناسب‏ترین محصولات زراعی جهت توسعه کشت به زارعان و برنامه‌ریزان این بخش معرفی شد. به منظور اتخاذ تصمیم بر مبنای تمامی شاخص‌ها، روش تاکسونومی عددی به کار رفت. نتایج رهیافت تاکسونومی عددی مبین بهینه بودن رشته‏فعالیت زراعی کشت سبزیجات غده‌ای در بین 6 محصول زراعی شبدر برسیم، لوبیا، باقلا، راتون، سبزیجات برگی و سبزیجات غده‌ای، با توجه به 10 شاخص مد نظر برای تصمیم‏گیری است. این در حالی است که بعد از سبزیجات غده‌ای به ترتیب سبزیجات برگی، راتون و لوبیا رشته فعالیت‌های زراعی بهینه برای توسعه در الگوی کشت دوم استان گیلان تشخیص داده شدند.

طبقه بندی JEL: R32، R11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Development Strategy of Crop Cultivation Activities, the Second Field after Rice in Guilan Province

نویسندگان [English]

  • A. Atghaei Kordkolaei
  • M.R. Pakravan
  • F. Esmaili
  • M. Kavoosi kalashami
چکیده [English]

In this study, development strategy of autumn crops in Guilan province is surveyed. Therefore, it is trying to use various economic and social indicators resulting from a field of more than 350 questionnaires that were collected from cultivated crops II units in Guilan province from 2008 to 2009 crop year, to introduce appropriate crops farmers and planners to develop this culture. In order to make decisions based on all the indicators, numerical taxonomy method was used. Results of numerical taxonomy approach showed that among the 6 crops studied according to the 10 indicators considered for the decision, the vegetables were determined after the order of glandular leaf vegetables, string beans ratvn and activities to develop improved crop cultivation in the second pattern of Guilan.

JEL Classification: R32, R11

Keywords:
Second Culture, Numerical Taxonomy, Guilan, Rice, Development Strategy