عوامل مؤثر بر تخصیص اعتبارات به فعالیت‏های کشاورزی و تحلیل محدودیت اعتباری کشاورزان استان آذربایجان شرقی

نویسندگان

چکیده

کشاورزان همواره به لحاظ دسترسی به اعتبارات با محدودیت مواجهند. شناسایی عوامل مؤثر بر این محدودیت‏ها اهمیت ویژه ای دارد. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر محدودیت اعتباری کشاورزان و همچنین شناسایی عوامل تأثیر گذار بر سهم اعتبارات تخصیص یافته به فعالیت‏های کشاورزی از کل اعتبارات دریافتی کشاورزان با استفاده از اطلاعات 94 کشاورز استان آذربایجان شرقی در سال 1391 صورت گرفت. در این راستا، محدودیت اعتباری کشاورزان در قالب الگوی پروبیت بررسی شد. همچنین شناسایی عوامل مؤثر بر سهم اعتبارات تخصیص داده شده به فعالیت‏های کشاورزی با استفاده از الگوی توبیت صورت پذیرفت. بر اساس نتایج، افزایش سن کشاورزان موجب افزایش محدودیت اعتباری کشاورزان می شود. کشاورزانِ با تحصیلات بیشتر، جمعیت و درآمد کشاورزی بیشتر و همچنین درآمد غیر کشاورزی بالاتر با محدودیت کمتری در دسترسی به اعتبارات مواجهند. متغیرهای میزان کل اعتبار دریافتی، تحصیلات کشاورز، تجربه کشاورزی و درآمد کشاورزی نیز تأثیر مثبت در تخصیص اعتبار به بخش کشاورزی دارند. اما متغیرهای افزایش فاصله بین درخواست وام و زمان دریافت آن و رجوع به بانک قبل از دریافت وام تأثیر منفی در میزان تخصیص وام به فعالیت‏های کشاورزی دارند. بر اساس نتایج، پیشنهادهایی جهت رفع محدودیت اعتباری کشاورزان و افزایش ضریب تخصیص اعتبار به فعالیت‏های کشاورزی ارائه شده است.

طبقه‎بندی JEL: C21, C25, D14, G21

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting on Agricultural Credit Allocation and Constraint Analyses of Farmers in East Azarbayjan Province

نویسندگان [English]

  • D. Cherghi
  • P. Pirouz
چکیده [English]

Farmers were faced to credit constraint constantly and identifying the factors affecting on it has a specific important. Therefore, this study analyzes factors influencing agricultural credit allocation and constraint condition of farmers in East Azarbayjan Province using implementing 94 questionnaires in 2012. The Probit regression model was used to estimate the parameters of the determinants of credit constraint of the farmers. Also, the Tobit model was also used to estimate the parameters of the determinants of the rate of agricultural credit allocated to the farm activities. According to the results, the age, education, household size of farmers, farm income and non farm income have significant influence on credit constraint conditions of the farmers. The empirical results of the Tobit regression model reveal that amount of credit received, education, farming experience, and farm income have positive influence on the rate of agricultural credit allocation to the farm sector. But some variables such as loan delay and bank visit before loan acquisition have negative influence on the rate of agricultural credit allocation to the farm sector.

JEL Classification: G 21, D14, C25, C21

Keywords:
Tobit Regression, Probit Regression, Agricultural Credit Constraint, Credit Allocation, East Azarbayjan Province