بررسی تمایل به مشارکت پسته‏کاران استان کرمان در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور

نویسنده

چکیده

دراین مطالعه با استفاده از تحلیل انتقال حق توسعه (TDR)، تمایل پسته‏کاران استان کرمان جهت شرکت در طرح توسعه موزون کشت پسته در کشور اندازه گیری شد. در این خصوص موضوع اصلی، گرفتن حق توسعه و تولید پسته در استان کرمان و دادن این حق در سایر مناطق کشور است. آمار و اطلاعات مورد استفاده به صورت میدانی (پیمایشی) و به کمک پرسش نامه حضوری و مصاحبه با باغداران پسته‏کار شهرستان‏های انار و رفسنجان جمع‏آوری شد. روش انتخاب نمونه، تصادفی دو مرحله‏ای بوده و در مجموع 206 پرسش نامه تهیه شد. نتایج نشان داد طرح توسعه موزون کشت پسته را نمی توان به عنوان راه حل اساسی و فراگیر برای مقابله با کم آبی در مناطق پسته کاری استان کرمان در نظر گرفت و از راه‏حل‏های دیگر غافل شد. بررسی دیدگاه کشاورزان نشان داد که مهم‏ترین موانع مشارکت پسته کاران در طرح توسعه موزون کشت پسته ایاب و ذهاب و نبود امنیت در مناطق جدید‏ند. مقایسه طرح توسعه موزون کشت پسته با سایر گزینه‏های مقابله با بحران آب نشان داد که 92 درصد از کشاورزان انتقال آب را بر توسعه موزون کشت پسته ترجیح می دهند. نتایج همچنین نشان داد که 57/71 درصد از کشاورزان با خاموش کردن موتورهای آب کشاورزی در پاییز موافق‏اند. در نهایت، از بین مناطق مختلف، منطقه ساقی به عنوان پیلوت ثبت نام از متقاضیان شرکت در طرح توسعه موزون کشت پسته پیشنهاد شد. همچنین توصیه اکید شد که طرح توسعه موزون کشت پسته در چارچوب برنامه های زراعی و باغی اجرا و تنها از کشاورزانی حمایت شود که اصول توسعه پایدار مورد نظر دولت را به کار بسته‏اند.

طبقه‏بندی JEL: Q01, Q15, Q25

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Kerman Pistachio Producers\' Willingness to Participate in Balanced Development of Pistachio Acreage Project in Iran

نویسنده [English]

  • M. Abdolahi-Ezzatabadi
چکیده [English]

In this study, using transfer of development rights analysis (TDR), Kerman pistachio producers' willingness to participate in balanced development of pistachio acreage project in country was measured. In this project pistachio production and development is redirected away from Kerman province, presumably not well suited for development, to some more suitable areas. A sample of 206 farmers selected, using stratified random sampling method. Results showed that balanced development of pistachio acreage project cannot be substituted to other alternatives, and be considered as a basic solution for removing water scarcity problem in Kerman province. From the farmers' point of view, the most important factors that can be considered as obstacle to this project are transportation and lack of security in new sites. Comparing balanced development of pistachio acreage project with other alternatives showed that water transferring project is preferred by 92 percent of pistachio producers. The results also revealed that 71.57 percent of farmers are ready to turn off water pumps in autumn season. Finally, among different districts in Anar and Rafsanjan cities, Saghi was proposed as a pilot for selecting farmers for participation in the balanced development of pistachio acreage. Also, it is strongly recommended that balanced development of pistachio acreage must be solely accomplished in farming program. In other words, the farmer who participate in this program and practice in sustainable agriculture framework should be supported.
JEL Classification: Q01, Q15, Q25

Keywords:
Pistachio, Kerman Province, Balanced Development, Transfer of Development Rights