ارزیابی آثار کاهش آورد شبکه سفیدرود بر الگوی کشت زراعی دشت مرکزی استان گیلان

نویسندگان

چکیده

حوضه آبریز سفیدرود بزرگ، آبیاری جلگه حاصلخیز گیلان را بر عهده داشته و آب مورد نیاز برای زراعت محصول راهبردی برنج را در این استان فراهم آورده است. طرح‌های توسعه منابع آب در بالادست این حوضه، تأمین آب آبیاری مطمئن برای جلگه گیلان را با مخاطره مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی برنامه‌ریزی ریاضی منطقه‌ای مبتنی بر رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی مثبت و در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی ناحیه آبیاری دشت مرکزی استان گیلان، آثار 10 سناریوی مختلف کاهش آورد شبکه سفیدرود را تحت 8 وضعیت مختلف شبکه ارزیابی کرده است. داده‌های مورد نیاز از منابع مختلف شامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان گیلان و مطالعات شرکت‌های مشاور جمع‌آوری شد. اراضی زراعی خارج شده از مدل آبیاری، مقدار خسارات اجتناب شده به واسطه اجرای طرح‌های بهبود راندمان آبیاری و کاهش سود ناخالص زراعت در ناحیه آبیاری دشت مرکزی تحت سناریوهای مختلف کاهش آورد و وضعیت‌های متفاوت شبکه از جمله مهم‏ترین یافته‌های این پژوهش است. نتایج نشان داد که کاهش 9 درصدی آورد شبکه آبیاری و زهکشی سفیدرود در ناحیه دشت مرکزی در وضعیت پایه منجر به خارج شدن 6/7 درصد سطح زیر کشت برنج و 9/7 درصد کل سطح زیر کشت محصولات زراعی این ناحیه از مدول آبیاری می‌شود. شبیه‌سازی‌های صورت گرفته بر مبنای سناریوهای تغییر وضعیت شبکه بیانگر اثر شایان توجه سیاست بهبود راندمان آبیاری بر جلوگیری از ایجاد خسارت ناشی از کاهش آورد است. مقادیر حاصل مبنای تحلیل هزینه- فایده در خصوص اجرای طرح‌های بهبود راندمان آبیاری در این ناحیه آبیاری است.

طبقه‌بندی JEL:C2، N55، Q15

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of the Sefidrud Network Inflow Reduction on Crop Pattern in Central Valley of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • M. Kavoosi Kalashami
  • Gh.R. Peykani
  • S.S Hosseini
  • H. Salami
چکیده [English]

The big Sefidrud basin supplies the irrigation water of the Guilan fertile plain and provides requested water for strategic crop of rice in mentioned province. Water resource development projects in upstream of mentioned basin, risks supplying guaranteed irrigation water for Guilan plain. Present study investigates the effects of ten Sefidrud network inflow reduction scenarios under eight irrigation network conditions using regional mathematical programming based on positive mathematical programming and considering hydrological situations in central valley irrigation district of Guilan province. Requested data sets were obtained from Iran's water resource management company, Guilan Water Company and different consultants' researches. Acreages removed from irrigation module, avoided loss because of applying irrigation efficiency improvement projects and reduced gross margins of cultivation incentral valley irrigation district under different inflow reduction scenarios and network condition are the most important results of this study. Results revealed that nine percent reduction of the Sefidrud irrigation and drainage network inflow in central valley under current network condition caused 7.6 percent of rice acreages and 7.9 percent of total crops acreages to remove from irrigation module. Simulations based on changes in network condition showed the considerable effect of irrigation efficiency improvement policy on avoiding loss due to inflow reduction. Mentioned results provide a base for cost-benefit analysis of irrigation efficiency improvement projects in this irrigation district.

JEL Classification: C2, N55, Q15

Keywords:
Inflow Reduction, Positive Mathematical Programming, Sefidrud Irrigation and Drainage Network, Guilan Province