بررسی سیاست‌های مرزی محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به مطالعه تطبیقی سیاست‌های حمایت تجاری محصولات باغی در ایران و کشورهای منتخب چین، هند، آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه طی دهه اخیر می‌پردازد. به منظور بررسی بیشتر تأثیر سیاست‏های مرزی بر روند تجارت محصولات باغی در ایران، توابع صادرات و واردات محصولات باغی با استفاده از روش ARDL براورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که ایران در مقایسه با سایر کشورهای مورد مطالعه از ابزارهای کمتری برای گسترش صادرات محصولات باغی استفاده می‌کند. همچنین در نظام تعرفه‌ای ایران، از ابزارهای متنوع برای کنترل واردات محصولات باغی استفاده نمی‌شود. این در حالی است که سایر کشورهای مورد بررسی از ابزارهای بیشتری برای کنترل واردات استفاده می‌کنند. بر اساس نتایج براورد تابع واردات محصولات باغی، متغیرهای نرخ ارز واقعی، تولید داخلی محصولات باغی و تعرفه تأثیر معنیدار بر واردات محصولات باغی به ایران در بلندمدت و کوتاه‏مدت دارند. در کوتاه‏مدت، علاوه بر متغیرهای مذکور، متغیر نسبت قیمت وارداتی محصولات باغی جهان به ایران دارای تأثیر آماری معنیدار بر واردات محصولات باغی است. تخمین تابع صادرات محصولات باغی نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی، نسبت قیمت صادرات جهانی به داخلی محصولات باغی و شاخص آزادسازی تجاری تأثیر معنیدار بر صادرات محصولات باغی در بلند مدت و کوتاه‏مدت دارند. در بلند مدت، متغیر تولید داخلی محصولات باغی نیز دارای تأثیر معنیدار بر میزان صادرات محصولات باغی است.

طبقه‏بندی JEL: L11

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effects of the Sefidrud Network Inflow Reduction on Crop Pattern in Central Valley of Guilan Province

نویسندگان [English]

  • N. Shahnoushi
  • A. Amjadi
  • S. Shahhosein Dastjerdi
چکیده [English]

The present research focuses on comparative study of border policies for horticultural crops in Iran, China, India, United States, United Kingdom and Turkey countries during recent decade. For survey more the effect of border policies on trade of horticultural crops in Iran, export and import functions were estimated using ARDL method. The results showed that Iran utilizes fewer instruments for developing horticultural crops export compared to other countries. Also, various instruments in Iran tariff system are not used to control these crops import whereas the other selected countries use more instruments to control mentioned crops import. According to the results of import function estimation; exchange rate, domestic production of horticultural crops and tariff have significant effect in short and long run. In addition, import price ratio has significant effect in short. Estimation of export function of horticultural crops indicated that exchange rate, export price ratio, trade liberalization index have significant effect in short and long run. In long run, domestic production of horticultural crops shows a significant effect on horticultural crops export.  
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trade
  • Support
  • Agriculture
  • Horticultural Crops
  • Iran