ریسک تولید و گرایش‏های ریسکی کشاورزان زعفرانکار شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر

نویسنده

چکیده

اطلاع از رفتار ریسکی کشاورزان در فرایند سیاست‏گذاری مفید است. لذا این مطالعه با هدف بررسی ریسک تولید زعفران و ارزیابی عوامل مؤثر بر گرایش به ریسک زعفرانکاران شهرستان تربت حیدریه با تأکید بر شاخص فقر با استفاده از داده‏های مقطعی سال 1389 شکل گرفت. به این منظور، 91 پرسش‏نامه در میان کشاورزان زعفرانکار به روش نمونه‏گیری تصادفی تکمیل شد. در این راستا، از الگوی جاست و پاپ (1979) به منظور بررسی عوامل مؤثر بر ریسک تولید استفاده شد. شاخص ریسک‏گریزی بهره‏برداران از طریق پارامتر ریسک ارائه شده موسکاردی و دیجانوری (1977) محاسبه گردید. همچنین شاخص‏های فقر با استفاده از شاخص FGT محاسبه شد. بر اساس نتایج، عوامل سطح زیر کشت، میزان مصرف کود شیمیایی و تعداد دور آبیاری بر ریسک تولید زعفران تأثیر منفی دارند. همچنین اکثریت کشاورزان زعفرانکار منطقه ریسک گریزند. نتایج محاسبه شاخص سرشمار نشان داد که حدود 55 درصد نمونه مورد مطالعه فقیرند و اغلب آنان رفتاری ریسک‏گریز دارند. شاخص شکاف فقر نیز نشان داد که با کاهش درجه ریسک‏گریزی زعفرانکاران فقیر، شکاف فقر کاهش خواهد یافت. شاخص شدت فقر هم مبین آن است که با افزایش درجه ریسک پذیری زعفرانکاران فقیر آن‏ها کمتر از فقر رنج خواهند برد. بر اساس نتایج، سن و سطح تحصیلات به ترتیب تأثیر مثبت و منفی در ضریب ریسک‏گریزی کشاورزان زعفرانکار دارند. همچنین تأثیر متغیرهای نسبت سطح زیر کشت زعفران به کل سطح زیر کشت و نسبت درآمد حاصل از زغفرانکاری به کل درآمد کشاورزی بر متغیر ریسک‏گریزی زعفران‏کاران منفی است. قرارگیری کشاورزان در هسته فقر نیز باعث افزایش سطح ریسک‏گریزی آنان می‏شود.

طبقه‏بندی JEL: D1, D81

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Production Risk and Risky Tendencies of Saffron Farmers in Torbat-e Heydarieh with Emphasis on Poverty Index

نویسنده [English]

  • S. Golkaran Moghadam
چکیده [English]

The purpose of this study is surveying the production risk and evaluation the factors affecting on risk tendency of saffron farmers in Torbat-e Heydarieh with emphasis on poverty index in 2010. For this purpose, 91 questionnaires were completed from saffron farmers using random sampling method. Thus, Just and Pope (1979) model was used for determination of effective factors on production risk. Risk averse index of farmers was calculated using risk parameter provided by Moscardi and DeJanvry (1977). Also, poverty indexes were calculated using FGT index. According to the results, factors such as land under cultivation, fertilizer consumption, and water use have negative effect on production risk. The most saffron farmers were risk averse too. Results of calculating headcount index show that about 55 % of sample is poor and the most of them are risk averse. Index of poverty gap revealed that with decreasing the risk averse degree of saffron farmers, poverty gap will decrease. Poverty intensity index show that with increasing the degree of risk take of poor saffron farmers, they will suffer less from the poverty. According to the results, age and education level have a positive and negative effect on risk averse of saffron farmers respectively. Also, land under cultivation of saffron to total of land under cultivation ratio and saffron income to total of agriculture income ratio show a negative effect on risk averse of farmers. Placing the farmers in poverty core lead to increase the level of risk averse.

JEL Classification: D81, D1
Keywords:
Poverty, Risky Tendencies, Saffron, Torbat-e Heydarieh, Production Risk