دوره و شماره: دوره 22، شماره 3 - شماره پیاپی 87، آذر 1393 
بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری

صفحه 41-68

10.30490/aead.2014.58933

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


تأثیر کاهش یارانه صادرات ترکیه بر صادرات سیب ایران

صفحه 187-210

10.30490/aead.2014.58940

سید سعید حسینی نژاد؛ رضا رضا مقدسی؛ سولماز شمس الدینی