بررسی اثر حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت در شهرستان ری

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش آثار حذف یارانه گازوئیل بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان ری بررسی شده است. اطلاعات اولیه تحقیق از روش تکمیل 105 پرسش‏نامه به دست آمد. جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کشاورزانی از شهرستان ری است که در سال زراعی 1388- 1389 به کشت و کار مشغول بوده‏اند. جهت بررسی اثر سیاست‏ حذف یارانه گازوئیل از مدل برنامه‏ریزی مثبت (PMP) با رهیافت حداکثر آنتروپی (ME) استفاده شد. اثر حذف یارانه گازوئیل از طریق تغییرات ایجاد شده در قیمت آب و ماشین‏آلات بررسی شده است. طبق نتایج به دست آمده در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، سطح زیر کشت تمام محصولات در گروه‌های اول، دوم و چهارم کاهش و فقط سطح زیر کشت گندم و گل‏کلم در گروه سوم به ترتیب به میزان 639/26 و 443/5 درصد افزایش یافته است. همچنین در قبال سیاست حذف یارانه گازوئیل، میزان استفاده از نهاده‏ها کاهش و میزان بازده برنامه‏ای هر یک از گروه‏های اول، دوم، سوم و چهارم به ترتیب به اندازه 833/28، 513/29، 636/29و 143/29 درصد کاهش پیدا کرده است. بنابراین، نتایج نشان می‏دهد اجرای سیاست حذف یارانه گازوئیل به سود کشاورز نبوده است.

طبقه‏بندی JEL: Q28، L71، C61، C01

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Removing of Gasoil Subsidy on the Cropping Pattern of Rey County

نویسندگان [English]

  • S. Shirmahi
  • Gh. Peykani
  • S.A. Mortazavi
چکیده [English]

In this study, the effects of removing of gasoil subsidy on the cropping pattern of planting crops in Shahre Rey were assessed. Initial information was gathered using completing 105 questionnaires. The selected statistical sample is consisted of some Shahre Rey farmers who were working on their farms in 2009-2010. PMP model with maximum entropy (ME) was used for evaluating the policy of removing of gasoil subsidy. The effect of the gasoline subsidies elimination through changes in water prices and machinery has been studied. According to the results, along with the policy of removing subsidy for gasoil, the extent of planted areas decreases for all crops in all groups (1, 2 and 4) except wheat and cauliflower (group 3) which increases 26.639% and 5.443% respectively. Also, regarding policy of removing of gasoil subsidy, the using rate of inputs has decreased and the output in all groups (1, 2, 3 and 4) has declined amount 28.833%, 29.513%, 29.636%, and 29.143% respectively. Therefore, the results indicated that the gasoil subsidies elimination policy has not any benefit for farmers.

JEL Classification: Q28, L71, C61, C01

Keywords:
Subsidy, Cropping Plan, Positive Mathematical Programming, Maximum Entropy, Gasoil, Rey