ارتباط بین رشد اقتصادی، توزیع درآمد و فقر در مناطق روستایی ایران

نویسندگان

چکیده

ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر و نابرابری درآمد از مباحث ریشه‏دار در اقتصاد توسعه است. این ارتباط پیچیده به مثلث رشد، نابرابری و فقر تعبیر می شود و یکی از چالش‏ها و معماهای پیش روی اقتصاددانان توسعه و سیاست‏گذاران است. هدف این مطالعه نیز بررسی آثار متقابل این متغیرها با استفاده از آمار و اطلاعات دوره‏ زمانی 1364-89 در قالب سیستم خودتوضیح برداری، توابع عکس‏العمل و تجزیه واریانس در مناطق روستایی ایران است. یافته‏های مطالعه حاکی از قدرت توضیح‏دهی بالای رشد کشاورزی و درآمد ملی در مورد نوسان‏های فقر روستایی است، ضمن اینکه آثار متقابل رشد اقتصادی (درآمد ملی) و نابرابری تأیید شد. همچنین نوسان‏های نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بیشتر توسط خود این متغیر قابل توضیح و فقر و رشد اقتصادی نوسان‏های این متغیر را توضیح نمی دهند.
طبقه بندی JEL: Q1, I32, P25

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Economic Growth, Income Distribution and Poverty in Iran\'s Rural Areas

نویسندگان [English]

  • S. Bakhtiari
  • V. Faryadras
چکیده [English]

Debate about relationship between economic growth, income distribution and poverty has been a fundamental issue in development economics. This complex interrelationship, which called growth–poverty–inequality (GPI) triangle, poses a challenge and dilemma to development strategists and policymakers. The objective of this study is to examine the inter-temporal link between growth, income distribution and poverty in rural region in Iran based on time- series data during 1985-2010. The generalized version of variance decomposition and impulse response analysis is operated in this study to test the temporal causality among poverty measures; growth measures and income inequality .Results show that, agricultural growth and national income significantly explain rural poverty variation. At the same time the inter link between national income and income distribution had been confirmed. Also, rural income distribution significantly explains by itself and agricultural growth and rural poverty could not explain it.

JEL Classification: Q1, I32, P25

Keywords:
Economic Growth, Rural Poverty, Income Inequity, GINI Coefficient