اثر تنش‌ محیطی و افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی بر الگوی کشت دشت خمین

نویسندگان

چکیده

افزایش جمعیت، در کنار بحران کمبود و حفظ منابع طبیعی، دولت‌ها را وادار به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفظ آن در مقابل آثار مخرب مواد شیمیایی کرده است. هدف این پژوهش بررسی آثار مختلف کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت دو نهاده کود و آب، بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی مبتنی بر رهیافت بیشترین بی‌نظمی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع‌آوری 250 پرسش‏نامه از کشاورزان دشت خمین در فصل زراعی 1390-91 به دست آمده است. نتایج نشان داد که الگوی PMP برآورد شده به خوبی مقادیر سال پایه را باز تولید می‏کند. اعمال سیاست افزایش هزینه‌های دو نهاده آب و کود، کاهش تنوع الگوی کشت را به‌ همراه داشته است. بدین ترتیب که مقدار شاخص تنوع الگوی کشت (EI) برای مزارع کمتر از 5 هکتار به ترتیب برابر با 49/0و 6/0 و برای مزارع بیشتر از 5 هکتار 7/0 و 7751/0 به دست آمد. با توجه به نتایج، اعمال هم‏زمان سیاست کاهش موجودی آب و افزایش قیمت آن به‌همراه در نظر گرفتن یک سیاست حمایتی از سوی دولت برای جبران هزینه‌های تحمیل شده بر کشاورزان، سیاستی مطلوب‌ در جهت مدیریت مصرف آب وکود پیشنهاد می‌شود.

طبقه بندی JEL: Q15، C6

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Environmental Stress and Increasing Prices of Agricultural Inputs on Crop Pattern of Khomein Plain

نویسندگان [English]

  • Gh. Zamanian
  • M. Jafari
  • A. Kalaei
چکیده [English]

Population growth, along with crisis of shortage and preserving the natural resources, have forced governments to adopt the policies in order to optimize the use of natural resources and to preserve them against the damaging effects of chemical materials. The purpose of this study is to investigate the different effects of reducing the amount of available water and increasing the price of agricultural inputs (fertilizer and water) on crop pattern, using Positive Mathematical Programming based on maximum entropy. The data was collected by 250 questionnaires, in cropping season 2011-12 from farmers in the Khomein plain. The results showed that the estimated model "PMP" reproduces the amounts of the base year very well. The adopted policies of increasing the costs of water and fertilizer, have led to reduction of the variety of crop pattern. The amounts of index of diversity cropping pattern (EI) of farms smaller than 5 (ha) are respectively: 0.49 and 0.60 and for farms bigger than 5 (ha) are respectively; 0.7 and 0.7751. According to the results; the adoption of two policies of reducing water availability and increasing prices simultaneously, considering a Supportive policy from the government to offset the costs imposed on farmers, is recommended as an appropriate policy in order to manage the usage of water and fertilizer.

JEL Classification: Q15, C6

Keywords:
Cropping Pattern, Positive Mathematical Programming, Maximum Entropy, Khomein Plain