تعیین برنامه کشت بهینه زراعی بخش لاله آباد شهرستان بابل با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی آرمانی

نویسندگان

چکیده

الگوی بهینه کشت برنامه‌ای است که با هدف مدیریت بهینه‌ ترکیب مکانی محصول تدوین می‌شود. با توجه به گستردگی پهنه مرزی کشور و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسبی که از آن بتوان حداکثر بهره ‌برداری را از عوامل و نهاده های تولید به دست آورد ضرورتی انکارناپذیر است. هدف اصلی این مقاله به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی جهت تعیین الگوی بهینه کشت و مقایسه آن با شرایط موجود به منظور دستیابی هم‏زمان به اهداف اقتصادی و زیست محیطی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسش نامه در سال زراعی 1389-1390 از بخش لاله آباد شهرستان بابل به دست آمد. جامعه آماری تعداد 350 نفر بهره بردار بودند که 100 نفرشان به صورت تصادفیِ طبقه بندی شده انتخاب شدند و اطلاعات لازم از آن‏ها از طریق تکمیل پرسش‏نامه اخذ گردید. بر اساس نتایج مطالعه، کشت محصول برنج به منظور پایداری منابع آب و کاهش مصرف کود شیمیایی و حفظ محیط زیست باید کاهش یابد که به جای آن، افزایش سطح زیر کشت سیر و کلزا به منظور افزایش بازده برنامه‏ای (درآمد ناخالص) منطقه پیشنهاد شده است. استفاده از الگوی پیشنهادی درآمد را حدود 10 درصد افزایش می دهد و مصرف منابع مهم دیگر همچون کود شیمیایی، آب و نیروی کار را 9 تا 10 درصد می‏کاهد که این امر منجر به پایداری منابع و حفظ محیط زیست در منطقه می‏شود.

طبقه بندی JEL : C61، C02

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Optimum Cropping Pattern in Laleh Abad District of Babol Using of Linear Goal Programming Model

نویسندگان [English]

  • H. Asadpour
  • A. Abazari
چکیده [English]

Optimum cropping pattern is the program that is designed to manage the optimal combination of product location. The main objective of this paper is an application of goal programming model for determining the optimal cropping pattern and compares it with existing conditions in order to achieve economic and environmental goals simultaneously. Data were collected via completing 100 questionnaires in Laleh Abad District of Babol in 2010-11. According to the results, the proposed model can Revenue increases of 10 percent and consumption of other resources such as fertilizer, water and labor are reduced about 9 to 10 percent, which result in sustainability of resources and environmental protection in this region.

JEL Classification: C02, C61

Keywords:
Optimum Cropping Pattern, Goal Programming, Environment, Laleh Abad