تعیین مقدار بهینه اقتصادی مصرف آب و نهاده‌های آلاینده محیط‏زیست در تولید گندم آبی مطالعه موردی دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت

نویسندگان

چکیده

استفاده بهینه از منابع، حفظ کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامت بوم‏نظام از مؤلفه‌های اساسی توسعه پایدار است. با این حال، به استناد پژوهش‌های صورت پذیرفته، بسیاری از نظام‏های کشاورزی با هزینه‌های بالا و غیرقابل قبول زیست‌محیطی در فرایند گذار از کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن در حال گسترش‏اند. این مطالعه با هدف تعیین میزان بهینه اقتصادی استفاده از آب و نهاده‌های آلاینده محیط زیست برای تولید گندم آبی در دشت سیدان- فاروق شهرستان مرودشت انجام شد. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز مربوط به سال زراعی 1389 -90 بوده که از طریق مصاحبه و تکمیل تعداد 106 پرسش‌نامه و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای دومرحله‌ای گردآوری شده است. مهم‌ترین نتیجه مطالعه حاضر این است که بهره‌برداران گندمکار نهاده آب و نهاده آلاینده کود اوره را به ترتیب به میزان 2643 مترمکعب و 67 کیلوگرم در هکتار بیشتر از حد بهینه اقتصادی مورد استفاده قرار داده‏اند. از این‌رو، به کارگیری سیستم‌های نوین آبیاری با بازده بالاتر به جای استفاده‌ صرف از ابزارهای قیمتی در مدیریت مصرف آب- که براساس تجربه در منطقه مورد مطالعه عمدتاً ناکارا بوده است- توصیه می‌گردد.‌ در مورد نهاده کود اوره نیز پیگیری فرایند هدفمند کردن یارانه نهاده‌های تولید با توجه به حاشیه سود معقول برای کشاورزان در کنار اقدامات ترویجی می‌تواند آثارمفیدی در راستای بهینه‌سازی مصرف این نهاده داشته باشد. علاوه بر این، یافته‌های این تحقیق نشان‌دهنده استفاده بهینه از نهاده سم توسط گندمکاران منطقه بوده است.

طبقه‌بندی JEL: D24، Q10، Q25، Q53

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Economic Optimal Use of Water and Environment-Polluting Inputs for Irrigated Wheat Production (Case Study: Seidan-Farough Plain, Marvdasht Township)

نویسندگان [English]

  • A. Fallahi
  • S. Khalilian
  • M. Ahmadian
چکیده [English]

Optimal use of resources, maintaining the environment quality, and improving the ecosystem health has been some fundamental components of sustainable development. Yet, according to the previous studies, many agricultural systems are being expanded with unacceptably high environmental costs in the process of transition from traditional to modern agriculture. This research aims to determine the economic optimal use of water and environment-polluting inputs for irrigated wheat production in Seidan-Farough Plain, Marvdasht Township. Required data is related to the crop year 2010-2011 collected through interviews and 106 questionnaires using two-stage cluster sampling method. The most important results show that farmers have used water and the polluting input of urea fertilizer as much as 2643 m3 and 67 kg per ha more than economic optimal amount, respectively. It is therefore recommended to use modern irrigation systems with higher performance than mere relying on price instruments of water management which have largely been inefficient based on experience in this area. In the case of urea fertilizer, pursuing targeted subsidies plan of inputs considering a reasonable profit margin for farmers beside extension efforts may have useful effects in order to optimize input consumption. Moreover, the findings of the research show the optimal use of poison by the farmers in the region.

JEL Classification: D24, Q10, Q25, Q53

Keywords:
Economic Optimal Use, Environment, Translog Production Function, Agriculture, Wheat