بهینه سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در منطقه کاشمر

نویسندگان

چکیده

با توجه به مسئله هدفمند‌کردن یارانه‌ها و تأثیراتش بر قیمت و به دنبال آن الگوی مصرف نهاده‌ها، باید به بهینه‌سازی مصرف نهاده انرژی توجه بیشتری کرد. هدف از مطالعه حاضر نیز بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه کاشمر با استفاده از اطلاعات سال زراعی1388-1389 است. مدل به کار رفته برنامه‌ریزی چند‌هدفه با پارامتر‌های بازه‌ای است. در ابتدا، میزان انرژی ورودی هر یک از محصولات و سهم مصرف انرژی هر نهاده در تولید برآورد شد و سپس با در نظر گرفتن اهداف و محدودیت‌ها به بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش کشاورزی منطقه مورد مطالعه پرداخته و الگوی کشت بهینه با در نظر گرفتن سطوح مختلف نهاده‌ در دسترس ارائه شد. در نهایت، با توجه به هم‌ارزهای انرژی نهاده‌ها، مقادیر بهینه مصرف انرژی برای هر یک از نهاده‏ها در سطوح مختلف ریسک محاسبه و با مقادیر واقعی مقایسه شد. نتایج نشان داد که در شرایط بدون ریسک در مقایسه با شرایطی که در آن مقادیر ریسک 65/1 و 96/1 در نظر گرفته شد، اختلاف بین مقادیر واقعی و بهینه مصرف انرژی نهاده‌ها کمتر است. در شرایطی که ریسک در مدل لحاظ می‌شود، اختلاف مقادیر بهینه و واقعی مصرف انرژی بیشتر شد. نهاده آب در کلیه سطوح بیشترین اختلاف را در مقادیر بهینه و واقعی داشت و کود نیترات کمترین اختلاف را نشان داد. در پایان، استفاده از محصولاتِ با نیاز آبی کمتر و تعیین میزان انرژی ورودی روش‏های مختلف آبیاری و همچنین استفاده بهینه و کارا از سایر نهاده‌ها توصیه می‌شود.

طبقه بندی JEL: C61

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Energy Use in Agricultural Sector in Kashmar District

نویسندگان [English]

  • R. Teymouri Rad
  • M. Sabouhi Sabouni
  • H. Mohammadi
چکیده [English]

The issue of subsidies and the effects on costs and followed by consumption pattern of inputs, must be noted to the optimization of inputs energy consumption. The purpose of this study is optimization of energy use in agricultural sector in Kashmar district using information of 2009-2010. The model used is multi-objective programming with interval parameter. First, energy input of products and consumption share of energy inputs in production was estimated and then optimization of energy consumption in the agricultural sector was considered with regard to the objectives and constraints and optimal cropping pattern was presented with regard to different levels of available inputs. Finally, regard to the energy equivalent inputs, optimal value of energy consumption for each input was calculated in different levels of risk. The results showed that there is a less difference between actual and optimal energy consumption of inputs in risk free conditions rather than conditions that risk values is 1.65 and 1.95. In the model with risk conditions, the difference between actual and optimal energy consumption levels was increased. Water at all levels has the most difference in actual and optimal values and nitrate fertilizer showed minimal differences. Finally, use of products with less water needs, and determining the amount of input energy of different irrigation methods and also optimal use of the other inputs are suggested.

JEL Classification: C61

Keywords:
Optimization, Energy Consumption, Agricultural Sector, Multi Objective Programming