بررسی آثار متقابل توسعه مالی، سرمایه‏‏گذاری خارجی و رشد اقتصادی در بخش کشاورزی ایران

نویسندگان

چکیده

چکیده
در این مقاله با توجه به نقش و تأثیر مهم سرمایه‏گذاری داخلی و خارجی و همچنین سطح توسعه مالی یا میزان اعتبارات بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، با استفاده از مدل سیستم معادلات هم‏زمان، به مطالعه رابطه متقابل بین رشد اقتصادی، سرمایه‏گذاری خارجی و سرمایه داخلی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و 3sls پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان ‏داد که سطح توسعه مالی در بخش کشاورزی آثار مثبت و معناداری بر سرمایه‏گذاری داخلی دارد که به نوبه خود در رشد اقتصادی تأثیر می‏گذارد، اگرچه اثر مستقیم سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به‏طور آماری معنی‏دار نیست. در بخش کشاورزی ایران، سرمایه‏گذاری خارجی مکمل سرمایه‏گذاری داخلی است و سرمایه‏گذاری داخلی در پاسخ به افزایش در سرمایه‏گذاری خارجی، افزایش می‏یابد و سرمایه‏گذاری خارجی به‏طور معناداری از سرمایه‏گذاری داخلی در بخش کشاورزی و میزان تولید این بخش تأثیر می‏پذیرد. به‏علاوه، رشد مخارج دولتی در این بخش، رشد اقتصادی را تسریع می‏کند و اثرش بر سرمایه‏گذاری داخلی نیز مثبت است. همچنین سیاست‏هایی که سرمایه انسانی در بخش کشاورزی را افزایش می‏دهند کاملاً نامطلوب بوده و نتوانسته‏اند کمکی به تولید این بخش کنند و لذا پیشنهاد می‏‏شود که مورد بازبینی قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می‏گردد که مخارج دولتی در بخش کشاورزی در جهت افزایش کارایی نیروی کار برنامه‏ریزی شود.
طبقه بندی JEL: O11, O16 , E44

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The study of financial development, foreign investment and economic growth interactions in Iran agricultural sector

نویسندگان [English]

  • M. Kohansal
  • H. Hatef
چکیده [English]

Abstracts
This paper according to important role of domestic and foreign investment and also financial development on agricultural economic growth that considered Part of the economic infrastructure in each economy, use a simultaneous equations model that allows one to examine the interrelationship among economic growth, the foreign investment and domestic capital in agricultural sector in Iran by using 3sls and Generalized Method of moments. The empirical analysis is based on annual data for the period of 1357–1387. Results showed that the level of financial development has contributed to the growth of the domestic capital in Agriculture sector but its impact on economic growth is statistically insignificant. Foreign investment and domestic investment are complement In Iran agricultural sector and domestic investment increase to response of increasing in foreign investment and foreign investment is affected significantly by the level of domestic investment and production in this sector. Besides increasing in human capital don’t contribute with economic growth, but increasing government expenditure in this sector precipitation economic growth and affect domestic investment positively. Also policies that increase human capital in agriculture sector was quite unsatisfactory and may not contribute to the production of this sector, so recommended be reviewed, it also recommended that government spending on the agricultural sector should be planning to increase workforce efficiency.

JEL classification: E44, O11, O16.

Keywords: Foreign and domestic investment, Economic growth, Generalized Method of moments, Agriculture sector.