دوره و شماره: دوره 22، شماره 4 - شماره پیاپی 88، اسفند 1393 
برآورد حمایت از تولیدکننده بخش کشاورزی ایران

صفحه 61-90

10.30490/aead.2015.58944

آمنه انوشه‌پور؛ علی کیانی راد؛ ولی بریم‌نژاد؛ امید گیلانپور