سنجش تغییر ساختاری در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی

نویسندگان

چکیده

روغن نباتی خوراکی در جیره غذایی خانوار ایرانی جایگاه ویژه‌ای دارد و منبع مهمی از انرژی برای تأمین 45 تا 50 درصد کالری مورد نیاز هر فرد است. ارزیابی پایداری ترجیحات مصرف‌کنندگان ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی، که متشکل از روغن نباتی، مایع و جامد است، نقش شایان توجهی در تعیین چارچوب برنامه‌ریزی‌های تجاری و تولیدی دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با استفاده از رهیافت ناپارامتریک ماتریس WARP و ترکیب آن با آزمون آماری K-W در پی تعیین پایداری یا شکست ساختاری ترجیحات مصرف‌کننده شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی است. نتایج تشکیل ماتریس WARPبیانگر رخداد نقض ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی در سال‌های 1375، 1377 و 1380 می‌باشد. همچنین کاربرد آزمون K-W نشان داد که نقض WARP در سال‌های یادشده، به سبب اثر تکانه‌های غیرخطی، موقت است و ناشی از شکست ساختاری واقعی در ترجیحات مصرف‌کنندگان شهری ایرانی برای سبد کالایی روغن نباتی نیست.

طبقه‌بندی JEL:D03 ،D12

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Structural Change in Iranian Municipal Consumers' Preference for Edible Vegetable Oil

نویسندگان [English]

  • H. Kavoosi Kalashami
  • M. Kavoosi Kalashami
  • M.R. Pakravan
چکیده [English]

Edible vegetable oil has a special place in Iranian's family diet and considers as an important source of energy for supplying 45 to 50 percent of individuals required calories. Evaluating Iranian's consumers preference stability for edible vegetable oil commodity basket which is include liquid and solid vegetable oils, play an important role in determining production and trade programming framework. Present study determined stability or structural change in Iranian municipal consumers' preference for edible vegetable oil commodity basket using nonparametric approach of WARP and combining it with statistical test of K-W. WARP matrix results revealed that Iranian municipal consumers' preference violation occurs in 1996, 1998 and 2001. Also, applying K-W test showed that WARP violations in mentioned years caused by temporary nonlinear shocks and not due to structural change in Iranian municipal consumers' preference for edible vegetable oil commodity basket.

JEL Classification: D03, D12

Keywords: Revealed Preference, WARP Matrix, K-W Test, Municipal Consumers, Edible Vegetable Oil Commodity Basket