اثر بی‏ثباتی رابطه مبادله بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

نویسندگان

1 گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده

اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصاددانان یک عامل مهم بی‌ثباتی اقتصادی تلقی می‌شود. از این رو، مطالعه حاضر با استفاده از داده‏های سری زمانی، اثر نوسان‏های رابطه مبادله را بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران بررسی کرده است. بدین منظور، برای اندازه‏گیری نوسان‏های رابطه مبادله از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو (ARCH) استفاده شد. برای برآورد روابط هم‏جمعی و پویایی کوتاه‏مدت بین متغیرها نیز رهیافت هم‏جمعی خودتوضیح با وقفه‏های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که در کوتاه‏مدت و بلندمدت، نوسان‏های رابطه مبادله اثر منفی و معنی‏داری بر ارزش‏افزوده بخش کشاورزی ایران دارد. ضریب تصحیح خطا (39/0-) نیز گویای سرعت مناسب فرایند تعدیل است. بر اساس یافته‏های پژوهش، پیشنهاد می‏شود که وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی کاهش یابد. علاوه بر این، ضروری است که صادرات بر مبنای مزیت‏های نسبی صورت گیرد.

طبقه‏بندی JEL:,C22 ,Q10 F43

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Terms of Trade Volatility on Agricultural Value Added in Iran

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Pishbahar 1
  • M. Ghahremanzadeh
  • ebrahim javdan 2
1 Department of Agricultural Economics, Faculty of Agriculture, University of Tabriz
2 PhD Candidate. Agricultural Economics. Tabriz University
چکیده [English]

Abstract
Terms of trade shocks have been found to be an important source of macroeconomic volatility. Therefore, this study examines the impact of terms of trade volatility on agricultural value added in Iran. For this purpose, the Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) approach is used to measure the terms of trade volatility. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) approach is used to obtain the estimates of the co-integrating relations and the short run dynamics. Findings indicate that, the terms of trade volatility has a significant negative effect on Iran's agricultural sector value added in short and long term. The error correction term (-0.39) is suggesting an appropriate adjustment process. According to the results, it is recommended that the economy's dependence on oil income must be reducing. In addition, it is necessary that exports to be based upon the relative advantages.

JEL Classification: Q10, C22, F43

Keywords: Agricultural Sector, Terms of Trade Volatility, Value Added, Iran